Delårsrapport 1, 2012

Belopp i Mkr

Sammanställd redovisning Malmö stad
jan-apr 2012 jan-apr 2011 jan-apr 2012 jan-apr 2011
LÖPANDE VERKSAMHET
Periodens resultat 131 244 54 187
Justering för av- och nedskrivningar 361 336 221 202
Justering för realisationsvinster -3 -18 -2 -15
Justering för exploateringsvinster -37 -37
Justering för pensionsavsättning 54 56 50 52
Justering för andra avsättningar 0 -4 -1 -7
Justering för bokslutsdisp. och
latent skatt
12 0
Justering för övriga ej
likviditetspåverkande poster
-1 -1
Netto från löpande verksamhet 517 613 285 419
INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella
anläggningstillgångar
0 0
Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
0 0
Investering i materiella
anläggningstillgångar
-541 -554 -328 -327
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
4 12 3 11
Investering i finansiella
anläggningstillgångar
-20 1 -21
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
0 251
Netto från
investeringsverksamhet
-557 -290 -346 -316
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder 1 355 130 1 541 131
Minskning av långfristiga skulder -799 -82 0 -2
Ökning av långfristiga fordringar -30 -2 -1 667 -164
Minskning av långfristiga fordringar 148 17 428 71
Nyemissioner 0 0
Utbetald utdelning 0 0
Netto från finansieringsverksamhet 674 63 302 36
KAPITALBINDNING
Ökning/minskning av förråd och lager 1 -3 1 -3
Exploatering -41 17 -42 17
Försäljning av exploateringsmark 53 6 53 6
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 247 -64 213 24
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -523 -943 -423 -819
Netto från kapitalbindning -263 -987 -198 -775
Periodens kassaflöde 370 -602 43 -636
Likvida medel vid årets början 900 1 350 719 1 099
Likvida medel vid periodens slut 1 270 748 762 463

Till toppen