Delårsrapport 1, 2012

De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2009-2012 beräknas till cirka 1,6 miljarder kronor. Detta resultat uppfyller med god marginal det av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska målet att värdesäkra såväl de pensionsförpliktelser vilka redovisas som ansvarsförbindelse samt det egna kapitalet.

(Mkr) 2012 2011 2010 2009
Värdesäkra pensioner 23 -96 -157 165
Värdesäkra eget kapital 77 139 115 27
Finansiellt mål 100 43 -42 192
Redovisat resultat -14 492 516 594
Målavvikelse -114 +449 +558 +402

 

Balanskravet

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Det nu prognostiserade resultatet för år 2012 visar att kommunen inte kan uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. Kommunfullmäktige har i november 2011 beslutat att, till följd av vikande skatteunderlag, underbalansera budgeten för år 2012 med sammanlagt 260 Mkr.

Resultat enligt balanskrav

2012
Årets resultat enligt resultaträkning -14 Mkr
- avgår realisationsvinster -2 Mkr
Justerat resultat -16 Mkr

 

Det prognostiserade resultatet uppfyller ej balanskravet men är väl inom den av kommunfullmäktige beslutade underbalanseringen om 260 Mkr.

Till toppen