Delårsrapport 1, 2012

Belopp i Tkr

Nämnd/verksamhet Budgetavvikelse
helår 2012
Kommunbidrag
helår 2012
        Nettokostnad jan-apr
2012 2011
Kommunfullmäktige 0 20 296 -8 249 -7 599
Revision  0  9 430  -2 750  -2 772
Valnämnd  0  1 280  -311  -207
Förtroendenämnd  0  1 118  -310  -332
Överförmyndarnämnd  -5 864  20 720  -9 772  -7 526
Kommunstyrelse
Styrelsen 23 000 606 982  -154 456 -147 217
Integrations- och
arbetsmarknadsutskott
 0  364 053  -128 753  -117 071
Särskild omstrukturering 0  0 0 0
 Servicenämnd 0 -20 201 50 628 45 957
 Teknisk nämnd  15 413  574 474  -124 353  -129 184
 Realisationsvinster fastigheter  2 100  0  2 111  5 426
 Vinst exploateringsverksamhet  147 900  0  36 753  6 000
 Miljönämnd 0 59 397 -20 453 -19 849
 Stadsbyggnadsnämnd  2 000  73 763  -21 691  -16 795
 Bostadsanpassningsbidrag  0  26 541  -7 999  -7 352
 Boplats Syd  -500  803  -1 311  -472
 Utbildningsnämnd  0 1 194 381 -400 266 -365 513
 Kulturnämnd  2 100  325 332  -119 141  -111 433
 Fritidsnämnd  3 800  352 148  -111 994  -116 828
 Social resursnämnd  -12 930  1 108 472  -367 606  -342 465
 Stadsbidrag flyktingar  -19 095  -92 000  24 302  35 093
Stadsdelsfullmäktige
Centrum
resursfördelning
 -14 700 891 710 -309 191 -282 849
Centrum
anslagsfinansierad verksamhet
 1 200  15 109  -3 855  -3 986
Södra innerstaden
resursfördelning
 0  814 792 -273 347  -273 291
Södra innerstaden
anslagsfinansierad verksamhet
 0  13 853  -3 649  -2 791
Västra innerstaden
resursfördelning
 -11 000 831 184 -293 009 -272 445
Västra innerstaden
anslagsfinansierad verksamhet
 500  9 674  -2 188  -2 464
Limhamn-Bunkeflo
resursfördelning
 2 000  1 142 727  -379 874  -365 867
Limhamn-Bunkeflo
anslagsfinansierad verksamhet
 1 000  15 057  -2 569  -5 789
Hyllie
resursfördelning
 -14 800 1 090 259 -368 133 -349 410
Hyllie
anslagsfinansierad verksamhet
 500  14 689  -4 070  -3 596
Fosie
resursfördelning
 -12 000  1 347 941  -463 829  -438 952
Fosie
anslagsfinansierad verksamhet
 0  16 511  -6 150  -3 652
Oxie
resursfördelning
-1 630 325 641 -111 053 -101 638
Oxie
anslagsfinansierad verksamhet
 0  4 287  -1 110  -864
Rosengård
resursfördelning
 -16 400  888 173  -308 601  -304 478
Rosengård
anslagsfinansierad verksamhet
 2 600  101 565  -36 080  -33 800
Husie
resursfördelning
-3 638 561 798 -189 734 -179 758
Husie
anslagsfinansierad verksamhet
 -500  5 764  -2 138  -2 142
Kirseberg
resursfördelning
 -14 400  412 146  -150  357  -142 598
Kirseberg
anslagsfinansierad verksamhet
 1 060  9 591  -1 901  -1 293
Summa resursfördelning -86 568 8 306 371 -2 847 127 -2 711 286
Summa anslagsfinansierad
verksamhet
6 360 206 100 -63 711 -60 377
Stadsdelsfullmäktige
ekonomisk hjälp
Centrum -3 500 58 034 -20 356 -20 471
Södra innerstaden  -9 200  141 372  -52 833  -51 283
Västra innerstaden  -6 000  22 142  -9 048  -7 266
Limhamn-Bunkeflo  -1 000  16 689  -5 768  -6 224
Hyllie  -20 600  84 145  -34 084  -29 510
Fosie  -26 645  191 874  -73 191  -67 148
Oxie  -2 270  8 739  -3 534  -3 162
Rosengård  -21 400  162 755  -61 539  -56 669
Husie  -6 300  13 703  -6 667  -4 617
Kirseberg  -5 100  46 172  -17 120  -16 483
Summa ekonomisk hjälp  -102 015  745 625  -284 140  -262 833
SUMMA NÄMNDERNA -24 299 13 885 085 -4 560 600 -4 334 635
Finansiering
Hamnanläggningar 12 950 53 601 -12 968 10 139
Finansförvaltning  257 254  -13 678 750  4 627 106  4 511 582
SUMMA KOMMUNEN 245 905 259 936 53 539 187 086
- varav verksamhetens
nettokostnader
49 991 -14 042 836 -4 582 372 -4 351 906
- varav skatteintäkter  132 418  9 849 324  3 332 889  3 206 312
- varav generella
stadsbidrag o utjämning
 -5 375 3 931 576  1 308 734  1 319 891
- varav finansiella poster  68 871  2 000  -5 712  12 790
- varav extraordinära poster  0  0 0 0

 

Budgeterat resultat för kommunen -259 936
Prognostiserad budgetavvikelse 245 905
Prognostiserat Årets resultat -14 031

 

*) Negativt kommunbidrag = Resultatkrav

Till toppen