Delårsrapport 1, 2012

Belopp i Mkr

Sammanställd redovisning Malmö stad
2012-04-30 2011-12-31 2012-04-30 2011-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 12 15 1 1
Materiella anläggningstillgångar  24 530  24 303  13 359 13 213
* Därav mark, byggnader o
tekniska anläggningar
 22 659  22 408  12 798 12 653
* Därav maskiner o inventarier  1 871  1 895  561 560
* Därav övriga materiella
anläggningstillgångar
 0  0
Finansiella anläggningstillgångar  1 434  1 478  3 576 2 316
Summa anläggningstillgångar  25 976  25 796  16 936  15 530
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd mm  588 563 583 558
Fordringar  1 548  1 796  1 420  1 633
Kortfristiga placeringar  0  291  0  291
Kassa och bank  1 270  609  762  428
Summa omsättningstillgångar  3 406  3 259  2 765  2 910
SUMMA TILLGÅNGAR 29 382 29 055 19 701 18 440
EGET KAPITAL 14 850 14 718 12 127 12 073
* Därav periodens resultat  132 550 54 492
* Därav övriga förändringar
av eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser
1 400 1 345 1 313 1 262
Andra avsättningar  151  152  15  17
Latent skatteskuld  345  334
Summa avsättningar  1 896  1 831  1328  1 279
SKULDER
Långfristiga skulder 8 551 7 874 3 059 1 478
Kortfristiga skulder  4 085  4 632  3 187  3 610
Summa skulder  12 636  12 506  6 246  5 088
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
29 382 29 055 19 701 18 440
Pensionsförpliktelser som
inte har upptagits blad
skulder eller avsättingar
5 855 5 583 6 270 6 154
Andra ansvarsförbindelser 566 566 3 157 3 157

 

Till toppen