Utredning om behov av riktlinjer för att motverka digital stress

I budget 2017 under målområde nio en stad med bra arbetsvillkor gavs kommunstyrelsen i uppdrag att se över behovet av att ta fram riktlinjer för att motverka digital stress hos anställda. Utredningen belyste frågan ur olika perspektiv för att ge underlag för ett ställningstagande till behovet av riktlinjer för att motverka digital stress eller andra möjliga handlingsvägar för att arbeta med den digitala arbetsmiljön.

De perspektiv som utredningen belyste var:

  • System/arbetsredskap – teknik, användbarhet, införande
  • Gränslöst arbetsliv – gränsdragning mellan arbete och fritid
  • Digitaliseringens möjligheter – automatisering, förenkling, effektivisering
  • Kompetens – olika förutsättningar och vana
  • Styrning – balans mellan kontroll och förtroende

Utredningen visade också på insatser som görs för att utveckla den digitala arbetsmiljön och eventuella styrdokument som finns redan idag i Malmö stad samt hur andra kommuner arbetar med frågan och förekomsten av framgångsrika exempel och metoder.