Timavlönade timmar

Vid årsslutet 2017 kan konstateras att för Malmö stad som helhet har minskningen av andelen timavlönad tid fortsatt även om en viss ökning skett under hösten.

De yrkeskategorier som traditionellt haft den högsta andelen timavlönad tid är vårdbiträden, stödassistent LSS (före detta vårdare), barnskötare och undersköterskor. Yrkeskategorierna återfanns fram till maj främst inom stadsområdesförvaltningarna, sociala resursförvaltningen och förskoleförvaltningens verksamheter. Den 1 maj upphörde stadsområdesförvaltningar och sociala resursförvaltning och istället inrättades hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknad- och socialförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen.

Totalt var 7 826 unika medarbetare timavlönade i Malmö stad under 2017 och andelen arbetade timmar av timavlönade medarbetare i relation till antal arbetade timmar totalt var 5,0 %. Det innebär en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2016.

Uppgifterna avser andelen timavlönad tid i % av all närvarotid inom respektive yrkeskategori, genomsnitt för helår

Andelen timavlönad tid av all närvarotid fortsätter att minska, förutom inom yrkeskategorin vårdbiträde.

Timavlönade medarbetare – könsfördelning
De timavlönade medarbetare som är kvinnor stod för huvuddelen såväl vad gäller antal unika medarbetare som andelen i tid i jämförelse med männen. Vårdbiträde var den yrkeskategori som hade störst andel timavlönade män och där stod männen för drygt en tredjedel av den timavlönade närvarotiden.

timavlonade_konsfordelning

I kolumnerna visas antal unika timavlönade medarbetare uppdelat per kön samt vad de arbetade timmarna motsvarade i heltidsresurser omräknat med veckoarbetstidsmått 40 timmar/vecka. I kolumnerna till höger visas fördelningen mellan kvinnor och män av antalet timavlönade timmar. Det har skett en marginell förändring vad gäller könsfördelningen inom dessa yrkeskategorier, andelen timmar (av totalt antal timavlönade timmar) utförda av män har minskat något i jämförelse med 2016.