Sammanfattning

Under 2017 minskade sjukfrånvaron i Malmö stad i förhållande till 2016 efter att ha ökat sedan 2011. Det är fortfarande angeläget att hålla fast vid det arbete som görs, men även att arbeta vidare med det som behöver utvecklas. Eftersom den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) fortfarande ökar något är det fortsatt angeläget att arbeta med tidiga insatser och att arbeta främjande och förebyggande. Att arbetsmiljöprocessen är helt implementerad, vilket följdes upp under året, är avgörande för detta arbete.

I uppföljningen av arbetsmiljöprocessen framkom också ett behov av regelbundna utbildningsinsatser för att upprätthålla en hög kunskapsnivå. Detta säkerställs genom den kommungemensamma grundläggande utbildningen arbetsmiljö, samverkan och hälsa som finns för nya chefer, skyddsombud samt fackliga representanter i samverkansgrupp. Förvaltningarna utbildar även i verksamhetsspecifika rutiner och arbetssätt.

Under 2017 har en översyn av rehabiliteringsprocessen genomförts samt arbete med att utveckla såväl rehabiliteringsprocessen som arbetsmiljöprocessen avseende tidiga signaler på ohälsa samt hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer, vilket ger en bra grund för det fortsatta arbetet.

Stadskontorets bedömning är att modellen för uppföljning av arbetsmiljö behöver utvecklas vidare både vad gäller innehåll och analysstöd för att syftet med modellen ska kunna uppnås. Flera av indikatorerna saknar analys och bakgrunden till det behöver arbetas vidare med.

Området digital arbetsmiljö utreddes under 2017 och kommer att medföra områden att arbeta vidare med under 2018.