Sammanfattning

Andelen heltidsanställda medarbetare ökade, bland både kvinnor och män. Samtidigt ökade också antalet ofrivilligt deltidsanställda medarbetare. Andelen heltid varierar kraftigt mellan olika yrkeskategorier där framför allt kvinnodominerade yrkeskategorier inom vård och omsorg, undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter, har hög andel deltidsanställda medarbetare jämfört med genomsnittet för Malmö stad. En stor utmaning i det fortsatta arbetet ligger i att öka andelen heltid framför allt i dessa yrkeskategorier. Detta samtidigt som verksamheterna ska arbeta för att fasa ut de delade turerna. Den positiva trenden med minskande andel timavlönade timmar fortsatte under 2017 även om en viss ökning skett under hösten. Andelen minskade inom de flesta yrkeskategorier.