Resultat medarbetarenkät 2017

Malmö stads kommungemensamma medarbetarenkät genomfördes under året i form av en webbenkät. Medarbetarenkäten fokuserade på HME (Hållbart medarbetarengagemang) och gav ett index som möjliggjorde jämförelse på nationell nivå samt ett sätt att utvärdera organisationers och deras ledningars förmåga att skapa och upprätthålla ett medarbetarengagemang. Totalt fick 23 635 medarbetare möjlighet att svara på enkäten. Antalet svar som inkom var 19 639 vilket gav en svarsfrekvens på 83 %. Detta var samma svarsfrekvens som föregående enkätperiod (2016). En skillnad från tidigare år var att 2017 fick alla månadsavlönade medarbetare möjlighet att svara på enkäten, tidigare har endast de med minst sex månaders anställning fått medarbetarenkäten.

Resultatet och analysen bestod av tre områden, eller delindex, (motivation, ledarskap och styrning) som tillsammans skapade ett totalindex (HME Total). Dessa delindex beskrev förutsättningarna inom områdena. Teoretiskt kan resultaten på de olika områdena sträcka sig från 0 till 100. Inom alla områden är målet att nå en så hög nivå som möjligt. Malmö stads totalindex för 2017 var 79,2. Detta kan jämföras med totalindex för Malmö stad 2016 som var 78,3 och 2014 som var 78.

För 2015[1] var totalindex (HME Total) för Stockholm stad 81, för Göteborgs stad 76 och för Sveriges kommuner i genomsnitt 78. Siffror för 2016 finns ej publicerade i Kolada vid tidpunkten för publicering av personalredovisningen.

[1] Malmö stad genomförde inte någon medarbetarenkät 2015.