Produktiv resurs och arbetstid

Vid en omräkning av antalet månadsavlönade medarbetare i december 2017 till årsarbetare, fanns det 24 387 heltidsresurser. Det var en ökning med 708 jämfört med december 2016. Av dessa var 2 898 tidsbegränsat anställda, en minskning med 120. Produktiv resurs visar hur mycket personalresurser omräknat till årsarbetare som faktiskt har varit närvarande för att bedriva Malmö stads verksamhet. I den produktiva resursen ingår månadsavlönade, timavlönade samt extra närvaro i form av fyllnads- och övertid. All frånvaro inklusive semester är avräknad. Vid en jämförelse av den genomsnittliga tiden avseende 2016 och 2017 kan det konstateras att närvarotiden har minskat med motsvarande 117 heltidsresurser i genomsnitt per månad. Den genomsnittliga totala närvaron under 2017 var 17 665 heltidsresurser.

Vid en jämförelse kan det konstateras att såväl övertid som fyllnadstid under 2017 ligger på ungefär samma nivå som under 2016.