Personalrörlighet

Personalrörlighet handlar om personalförändringar uttryckt som en ström av personal in i, inom och ut ur en organisation eller del av en organisation. Personalrörlighet kan avse personalomsättning, omplacering, förflyttning, vikariat, utökad verksamhet, pensionsavgångar, internrörlighet, avveckling och personalförstärkning.

Rekryteringsläget

Under 2017 utannonserades 8 266 tjänster vilket var en ökning med 8% jämfört med föregående år. Ökningen kan dels härledas till en ökad volym som befolkningsutvecklingen har gett upphov till, dels personalomsättning till följd av en allt rörligare arbetsmarknad samt en hög andel avbrutna rekryteringar (se nedan).

Under 2017 inkom totalt 138 646 ansökningar till Malmö stads utannonserade tjänster. Cirka 28 % av rekryteringarna avbröts eller annonserades igen. Detta beror till största del på att ingen av sökanden uppfyllde kraven i kravprofilen till följd av kompetensbrist på arbetsmarknaden.

Rekryteringar fria från diskriminering

Malmö stads kompetensbaserade rekryteringsprocess skapar förutsättningar för en diskrimineringsfri rekrytering. Förvaltningarna har under 2017 utbildat chefer i rekryteringsprocessen och HR-avdelningarna har varit involverade i annonsutformning och andra delar av rekryteringsprocessen. Checklistan för jämställda rekryteringsannonser är ett styrande dokument i rekryteringsprocessen och är ett stöd för förvaltningarnas HR-avdelningar i dialogen med rekryterande chef och för att granska rekryteringsannonser ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med checklistan är att Malmö stads rekryteringsannonser ska vara könsneutrala för att attrahera rätt sökande samt nå en jämnare könsfördelning inom yrkeskategorierna.

Malmö stad använder sig av ett IT-system vid annonsering av tjänster som har en annan indelning av yrken än vad HR-systemet har. Av Malmö stads femton största yrkeskategorier bedöms de som finns i nedanstående diagram möjliga att jämföra med de indelningar som finns i IT-systemet för annonsering. I samtliga av dessa yrken är andelen män lägre än andelen kvinnor.

Extern bemanning

1 mars 2008 fastställde kommunstyrelsens arbetsgivarutskott riktlinjer vid anlitande av bemanningsföretag. Restriktivitet gäller vid anlitande av externa bemanningsföretag och vid behov av vikarier ska förvaltningarna i första hand anlita redan anställda vikarier med månadslön. Vid behov av vikarier för sjuksköterskor ska i första hand kommunens egen resurs BUMS (Bemanning-Uthyrning-Malmö-Sjuksköterskor) användas.

Den totala kostnaden för externa bemanningsföretag ökade jämfört med tidigare år. 2017 uppgick kostnaderna till 31,2 miljoner kronor exklusive BUMS (2016: 12,2 miljoner kronor).

I första hand var det sjuksköterskor som anlitades genom extern bemanning. Bakgrunden till de ökade kostnaderna är en större rörlighet på arbetsmarknaden utifrån en nationell arbetskraftsbrist och hög konkurrens i närområdet. Malmö stads omorganisation bedöms också ha påverkat rörligheten och vakanta tjänster bemannades via externa bemanningsföretag. Semesterperioden gick inte att bemanna genom BUMS vilket innebar att sjuksköterskor anlitades genom externa bemanningsföretag.

Personalomsättning

De uppgifter som finns i personalredovisningen om personalomsättning är beräknade på antal tillsvidareanställda som har slutat i Malmö stad under året, oavsett anledning, i relation till medeltal tillsvidareanställda i Malmö stad. Det innebär att de som har gått i pension är medräknade men de som har bytt tjänst inom förvaltningen eller slutat vid en förvaltning och börjat vid en annan förvaltning i Malmö stad, inte är medräknade.

Personalomsättningen 2017 för Malmö stad totalt var 12,5% vilket var en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2016 12,0 %, Personalomsättningen för kvinnor var 12,7 % och för män 11,7 %.

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) är det möjligt att göra jämförelser mellan kommuner bland annat vad gäller andel avgångna tillsvidareanställda.[1] Vid en jämförelse med de andra storstäderna och vissa skånska kommuner ligger Malmö stad lägre än majoriteten, se diagram nedan. Som framgår i diagrammet ökar andelen avgångna tillsvidareanställda även i andra kommuner.

Källa: Kolada, www.kolada.se

I åtta av de femton största yrkeskategorierna minskade personalomsättningen jämfört med 2016, i övriga sju yrkeskategorier ökade personalomsättningen.

De yrkeskategorier, oaktat storleken på gruppen, med en personalomsättning på över 20% var 2017 sjuksköterskor 29,6% (2016; 18,4), arbetsterapeut 24,5% (2016; 16,5), pedagog 23,3% (2016; 20,7), stödpedagog LSS 22,0% (2016; ej jämförbart). En förklaring till den ökande personalomsättningen är att förvaltningarna upplever en större rörlighet på arbetsmarknaden framförallt för de yrkeskategorier där det råder en nationell brist. Omorganisationen bedöms också ha påverkat rörligheten i några av yrkeskategorierna.

I diagrammet nedan visas personalomsättningen bland kvinnor respektive män i de femton största yrkeskategorierna under 2017. I samtliga av dessa yrken är kvinnor i majoritet.

Under 2017 nyrekryterades 3 082 medarbetare till tillsvidareanställningar i Malmö stad (2016: 3 346). Med nyrekrytering av tillsvidareanställda avses medarbetare som är nya och/eller haft en tidsbegränsad anställning inom Malmö stad innan tillsvidareanställningen. Under 2017 avslutades 2 532 tillsvidareanställningar i Malmö stad (2016: 2 316 medarbetare). Nedanstående diagram visar antal nyrekryterade tillsvidareanställda och de som avslutat sin tillsvidareanställning i de femton största yrkeskategorierna.

Nedanstående diagram visar att medarbetare i åldern 20-39 år nyanställs i högre utsträckning än medarbetare i åldern 40-69 år.

Pensionsavgångar

Under 2017 gick 440 medarbetare i ålderspension, vilket motsvarade 1,9 % av de tillsvidareanställda medarbetarna. Av dessa var 342 kvinnor och 98 män. Medelåldern för de som gick i pension i Malmö stad under året var 65,1 år, för kvinnor var medelåldern 64,9 år och för män 65,6 år.

Medarbetare som gick i pension under 2017 från de femton största yrkeskategorierna

I de femton största yrkeskategorierna var den högsta medelåldern för medarbetare som gick i pension inom lärare allmänna ämnen samt socialsekreterare myndighet barn och ungdom. I dessa yrkeskategorier är det dock få medarbetare som har gått i pension under 2017, vilket har stor påverkan på medelåldern.

Som framgår ovan är det årliga antalet pensionsavgångar svårprognostiserat, då den enskilde medarbetaren själv bestämmer sin pensionsavgång mellan 61–67 år. Med utgångspunkt i den faktiska medelåldern för medarbetarna som gick i pension under 2017, beräknas 5081 tillsvidareanställda medarbetare (3 952 kvinnor och 1 129 män) att gå i pension inom den kommande tioårsperioden. Det motsvarar 22,8 % av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare 2017.

Omställning

Omställning av medarbetare kan komma i fråga som följd av förändring av verksamheter på grund av exempelvis förändrat uppdrag eller förändrade förutsättningar. I första hand sker omställningen genom förflyttning av medarbetare, i andra hand kan uppsägning på grund av arbetsbrist bli aktuell. En uppsägning föregås alltid av en omplaceringsutredning, varvid Malmö stad har en omfattande omplaceringsskyldighet. Omställningsarbetet inom Malmö stad sker huvudsakligen inom respektive förvaltning. I de fall omställning inte kan göras inom förvaltningen, kan omställning utanför förvaltningen komma att bli aktuellt. I januari 2017 var 16 medarbetare tillgängliga för ny placering på annan förvaltning inom Malmö stad. I december 2017 var sex medarbetare tillgängliga för ny placering på annan förvaltning inom Malmö stad. Samtliga av dessa sex medarbetare var anställda inom grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

[1] I Kolada beräknas andel avgångna genom att antal avgångna tillsvidareanställda månadsavlönade i årets novemberstatistik/totalt tillsvidareanställda månadsavlönade i förra årets novemberstatistik*100