Om Personalredovisningen

Syfte

Personalredovisningens syfte är att redovisa en övergripande bild av personalåret 2017 som kan fungera som ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov samt ligga till grund för kommande mål och satsningar.

Underlag och avgränsningar

Uppföljningen i personalredovisningen bygger i huvudsak på uppgifter från Malmö stads HR-system och beslutstödssystemet Koll HR. Uppgifter om annonsering av tjänster är hämtade från Malmö stads IT-stöd vid rekrytering och vissa uppgifter har rapporterats direkt från förvaltningarna.

Den nya nämnds- och förvaltningsorganisation som infördes 1 maj 2017 medför att vissa jämförelser med tidigare år inte kan göras i Personalredovisning 2017. Detta framkommer i respektive diagram/tabell där de nya förvaltningarna – arbetsmarknads- och socialförvaltningen funktionsstödsförvaltningen samt hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen – saknar jämförelsetal för tidigare år.

Eftersom det inte sker någon stängning av HR-systemet, ändras uppgifter kontinuerligt i takt med att kompletteringar och justeringar görs. Det får till effekt att vissa uppgifter från tidigare år kan vara marginellt justerade jämfört med tidigare års personalredovisningar.

Om inte annat framgår, bygger uppföljningen på uppgifter om månadsavlönade tillsvidare- och tidsbegränsat anställda medarbetare i Malmö stad. Uppgifter om timavlönade medarbetare behandlas framförallt under avsnittet Arbetstid och tjänstgöringsgrad.

Yrkesindelningen i tidigare personalredovisningar har baserats på det nationella klassificeringssystemet AID (Arbetsidentifikation) och de 10 största yrkesgrupperna. Syftet med AID är att kunna jämföra och analysera lönebildning på nationell och lokal nivå. I respektive AID kan det dock ingå flera yrken med vissa inbördes skillnader vilket kan försvåra jämförelser med annat statistiskt underlag i Malmö stad. Personalredovisning 2017 utgår därför från de 15 största yrkeskategorierna som inte representerar olika grupper utan enskilda yrken.

I enlighet med riktlinjer ska statistik som Malmö stad tar fram redovisas könsuppdelad. Könsuppdelning av uppgifter framgår inte direkt i alla tabeller och diagram i personalredovisningen, men samtliga områden som följs upp presenteras eller kommenteras ur ett könsperspektiv.

Personalredovisningen är uppdelad i två delar, den första har fokus på uppföljning och analys av Malmö stads personalpolitiska mål och den andra innehåller uppföljning av andra övergripande personalområden.