Löneöversyn

I lönesättningsarbetet finns gemensamma mål och utgångspunkter inom Malmö stad. I samband med Malmö stads årliga löneöversyn stödjs ett sammanhållet arbetssätt genom löneöversynsprocessen. Den beskriver arbetet med årlig löneöversyn, ansvarsfördelning samt olika faser såsom analys, förberedelse och genomförande.

Med utgångspunkt i centrala löneavtal, Malmö stads lönepolitik, Malmö stads budget, verksamhetsplaner, samt Malmö stads lönebild inför löneöversyn gjordes analyser och överväganden. Detta skedde i enlighet med löneöversynsprocessen på såväl förvaltningar som kommunövergripande nivå.

Gemensamt för alla verksamheter är att ge service med god kvalitet till Malmöborna. I Malmö stads inriktning för lönebildning 2017 framgick bland annat att lönebildningen utgår från kända och förankrade kriterier för ett gott arbetsresultat kopplade till verksamhetens uppdrag och mål. Ur kompetensförsörjningssynpunkt ska lönespridningen beaktas i såväl det löpande lönesättningsarbetet som i löneöversyn.

Grunden för löneutveckling är medarbetarens kompetens och sätt att utföra arbetet i förhållande till ansvar och svårighetsgrad. Chefer ansvarar för att i dialog med medarbetare på individuell nivå konkretisera verksamhetens uppdrag och följa upp medarbetares resultat. En god lönespridning i stadens yrken möjliggör en löneutveckling som stärker medarbetarnas motivation och arbetsresultat vilket leder till ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet i verksamheten.

Utgångspunkten för genomförande av löneöversyn 2017 är kommunstyrelsens inriktning för lönebildning 2017. För löneöversyn 2017 gav de centrala avtalen, med ett undantag, att inga garanterade utfall fanns att uppnå för respektive arbetstagarorganisation. Svenska Kommunalarbetareförbundet var det enda som hade ett definierat utrymme och med en avtalsperiod från och med 1 maj 2017 – övriga arbetstagarorganisationers avtal gällde från och med den 1 april 2016.

Det genomsnittliga löneutfallet för medarbetare som omfattades av löneöversyn 2017 blev 2,96 %. Utfallet blev 3,03 % för kvinnor och 2,76 % för män. 2017 års löneöversyn avslutades genom olika utbetalningstillfällen av nya löner kopplat till respektive avtalsområde, under en tidsperiod från april till oktober.

Löneutveckling Malmö stad 2017

Medellönen för samtliga månadsanställda var 29 416 kronor 31 december 2017. Det innebar en ökning med 972 kronor eller 3,42 % jämfört med föregående år. Kvinnors medellön ökade med 3,45 % (975 kronor) till 29 250 kronor och mäns medellön ökade med 3,27 % (947 kronor) till 29 938 kronor. Läs mer om Malmö stads lönestatistik i Bilaga – lönestatistik för Malmö stad 2017.