Kommunövergripande intern kontroll

Under 2017 genomfördes en internkontroll där arbetsplatsträffarna var ett av de kommunövergripande granskningsområdena och syftet var att undersöka huruvida arbetsplatsträffarna uppfyller intentionerna i Malmö stads samverkansavtal, och om så inte är fallet, undersöka varför. Detta för att minimera risker för att arbetsmiljön försämras.

Granskningen genomfördes via en enkätundersökning samt kvalitativ semistrukturerad intervjustudie.  Intervjustudien omfattade totalt sex chefer och 14 medarbetare, slumpmässigt utvalda i Malmö stad. Via enkät tillfrågades totalt 1516 chefer och medarbetare. Svarsfrekvensen blev 54% (chefer 82% och medarbetare 51%).

Granskningen visar att övervägande delen av både chefer och medarbetare instämmer i att på arbetsplatsträffarna

  • har alla möjlighet/förutsättningar att vara delaktiga och ha inflytande på verksamheten och arbetsmiljön,
  • förs det dialog om utveckling, planering och uppföljning av verksamheten respektive arbetsmiljön,
  • är det självklart att alla medarbetare tar ansvar och lyfter frågor kring arbetsmiljön samt
  • är det en bra balans mellan information och dialog.

De vanligaste kommentarerna från de som inte instämmer är att arbetsplatsträffarna främst används som ett forum för att förmedla information vilket sker på bekostnad av dialogen, att det råder brist på inflytande då beslut fattas högre upp i organisationen samt att det är för stort forum för att ha dialog.

Även om resultatet av granskningen är övervägande positivt planerar flera förvaltningar att fortsätta arbetet med att utveckla formerna för arbetsplatsträffarna. De insatser som anges handlar främst om att tydliggöra arbetsplatsträffarnas funktion, uppmärksamma att alla medarbetare inklusive chefer ska ha arbetsplatsträffar, tillhandahålla metoder för att skapa dialog samt titta över struktur och dagordning för arbetsplatsträffar.