Jämställdhet

Plan för jämställd personalpolitik har utgått och arbetet med aktiva åtgärder inom ramen för diskrimineringslagen ersätter detta. Tidigare avsnittet Plan för jämställd personalpolitik ersätts av denna del i personalfakta samt inom lönebildning och arbetstid och tjänstgöringsgrad. Diagrammet nedan visar könsfördelningen i Malmö stad och andelen män har ökat.

På samtliga förvaltningar förutom fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen var män i minoritet bland medarbetarna. Av de tio förvaltningar som är jämförbara mot föregående år har sju av dessa ökat andelen män.[1]

konsfordelning_forvaltningar

 

I samtliga av Malmö stads femton största yrkeskategorier är kvinnor i majoritet. I tolv av de femton yrkeskategorier ökade andelen män i jämförelse med föregående år.

konsfordelning

Den 31 december 2017 var 72,1 % av Malmö stads chefer kvinnor (2016: 71,5%). Andelen kvinnor som var chefer ökade med 0,6 procentenheter i jämförelse med föregående år.

Generellt sett speglar könsfördelningen bland chefer könsfördelningen av det totala antalet medarbetare på förvaltningarna. Undantag var kulturförvaltningen, stadskontoret, fastighetskontoret och fritidsförvaltningen där skillnaden var tio procentenheter eller mer.


JÄMIX-RAPPORT 2016

2016 års JÄMIX-rapport från Nyckeltalsinstitutet som var klar i april 2017, presenterar nyckeltal som är kopplade till jämställdhet. Malmö stads JÄMIX-poäng 2016 var 119 poäng vilket var en ökning jämfört med 2015 då Malmö stad fick 116 poäng (maxpoäng är 180 poäng). Malmö stad låg över medianvärdet för deltagande kommuner som var 104 poäng, och strax över medianvärdet för samtliga deltagande organisationer som var 115 poäng.  Rapporten visade att Malmö stad fick maxpoäng för nyckeltalen ledning, lön och jämställdhetsarbete samt lägsta poäng för nyckeltalet långtidssjukfrånvaro där utvecklingen är negativ. En JÄMIX-rapport för 2017 kommer att vara klar i april 2018.

[1] Stadsrevisionen är inte medräknad. Stadsrevisionen hade 11 anställda, varav 6 är kvinnor och 5 män 2017, jämfört med 11 anställda, 5 kvinnor och 6 män 2016.