Jämställda löner

Lönekartläggning

I enlighet med Diskrimineringslagen ska Malmö stad årligen genomföra en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och anställningsvillkor mellan män och kvinnor.

Malmö stad ska kartlägga och analysera:

  • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete
  • Löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön

Lönekartläggning 2016

Lönekartläggning 2016 fastställdes i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i april 2017.

Vid en förvaltning upprättades en åtgärdsplan för en mindre grupp medarbetare där osakliga löneskillnader avseende lika arbete identifierats. En sammanfattande analys konstaterade att inga andra osakliga löneskillnader fanns i Malmö stad.

Lönekartläggning 2017

Under hösten 2017 påbörjades arbetet med lönekartläggning 2017. Arbetet utgick ifrån det partsgemensamma framtagna arbetssättet för lönekartläggning. Lönekartläggningen 2017 kommer att sammanställas för att redovisas och fastställas i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott under våren 2018.

Löneutveckling föräldralediga

Malmö stad följer en målindikator för skillnaden i löneutvecklingen mellan föräldralediga och icke föräldralediga som har sitt ursprung i Plan för jämställd personalpolitik.

I löneavtalen framgår att även medarbetare som är frånvarande på grund av föräldraledighet ska uppmärksammas. Detta förtydligas också i överläggningsprotokollen mellan Malmö stad och arbetstagarorganisationerna – ”Inga andra principer för lönesättning ska gälla för föräldralediga och föräldralediga ska inte få en ogynnsam löneutveckling på grund av sin frånvaro jämfört med övriga medarbetare.”

Diagrammet nedan visar tillsvidareanställdas löneutfall (i åldersintervallet 20-45) i 2017 års löneöversyn. Jämförelse är gjord mellan medarbetare som varit i tjänst och medarbetare som varit 100 % föräldralediga under längre tid än 90 dagar. Diagrammet visar sju av Malmö stads femton största benämningar för vilka antalet föräldralediga överstiger 30 medarbetare.

Vid en jämförelse mellan löneutvecklingen för föräldralediga medarbetare och medarbetare som varit i tjänst under 2017 uppvisar fyra yrken en högre utfallsnivå för föräldralediga och i övrigt relativt små differenser i utfallet. Gemensamt för yrkena med högre utfallssiffror för de föräldralediga är att de ingår i målbild för 2017 vars yrken har behov av en utvecklad lönestruktur. Det är svårt att finna statistiska förklaringar till skillnaderna genom till exempel medellöneutveckling i olika åldersintervall eller relativ lönenivå i de olika grupperna inom yrkena. Den största påverkansfaktorn blir tillämpningen av principerna för lönesättning med individuell och differentierad lön.