Inledning

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med drygt 25 500 medarbetare inom 400 olika yrken. Varje dag ger medarbetarna Malmöborna service inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är viktiga förutsättningar för välfärdstjänster med hög kvalitet.

Den första maj 2017 infördes en ny nämnds- och förvaltningsorganisation i Malmö stad. Bland annat ombildades de tidigare stadsområdesförvaltningarna till fackförvaltningarna hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen. Antalet förvaltningar minskade från 18 till 15.

Malmö stads utmaningar kring kompetensförsörjning är ett fortsatt viktigt område. Kompetensförsörjningsprocessen skapar förutsättningar för att på ett strukturerat och systematiskt sätt beskriva kompetensbehov på kort och lång sikt. Förvaltningarna arbetar aktivt med att åtgärda kompetensgap genom insatser på kompetensutveckling, att tydliggöra roller och att skapa förutsättningar för kärnuppdrag, kvalitetssäkra introduktioner, rekryteringsinsatser samt ett närvarande ledarskap.

Antalet utannonserade tjänster ökade under 2017 och 8 266 rekryteringar har genomförts av Malmö stads chefer. En faktor som påverkar rekryteringsbehovet är personalomsättningen. I vissa yrkeskategorier finns en hög personalomsättning vilket är en utmaning för verksamheterna. Sjuksköterskor är den yrkeskategori där personalomsättningen ökat mest.

Malmö stads verksamheter arbetar för att erbjuda goda anställningsvillkor. Under flera år har därför arbetet med att minska antalet timavlönade medarbetare till förmån för tryggare anställningsformer varit en prioriterad fråga. Under 2017 har andelen timavlönade minskat för fjärde året i rad, framför allt inom vård och omsorg samt förskolan.

Arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i Malmö stad, har fortsatt under året. Under 2017 minskade sjukfrånvaron och det innebär att fler medarbetare är i tjänst. Det är dock angeläget att både fortsätta med det arbete som har visat sig ge goda effekter, men även att arbeta vidare med det som behöver utvecklas.

Medarbetarnas kompetens och förutsättningar är avgörande i arbetet med att fortsätta att ge Malmöborna en god service. Det är därför viktigt att Malmö stad har attraktiva jobb och arbetsplatser med god arbetsmiljö för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

Liselott Nilsson, HR direktör