Heltid – deltid

Under 2017 utarbetades en lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Arbetet med att ta fram handlingsplanen har dels skett i en partsammansatt grupp som bildades under hösten 2016 och även i samarbete med berörda förvaltningar. Under 2017 har det påbörjats ett arbete med att se över riktlinjen för önskad tjänstgöringsgrad för att säkerställa att riktlinjen stödjer den lokala handlingsplanen på ett effektivt sätt. Riktlinjen ska vara klar under 2018.

I december 2017 hade Malmö stad 21 513 heltidsanställda medarbetare (84,4 %). Andelen heltidsanställda medarbetare ökade med 0,9 procentenheter jämfört med 2016. I nedanstående diagram framgår fördelningen inom respektive intervall avseende tjänstgöringsgrad. Siffrorna baseras på månadsavlönade medarbetares grundanställning.

Andel heltidsanställda kvinnor var 83,3%, vilket var en ökning motsvarande 0,7 procentenheter i förhållande till år 2016. Andelen heltidsanställda män var 87,6%, vilket var en ökning motsvarande 0,7 procentenheter jämfört med 2016.

De förvaltningar som har störst andel deltidsanställda medarbetare är hälsa-, vård-, och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Med anledning av den förvaltningsorganisationen som trädde i kraft 1 maj 2017 där flera förvaltningar berördes är det svårt att göra jämförelser med föregående år.

Andelen deltidsanställda kvinnor var större än andelen deltidsanställda män i samtliga förvaltningar med undantag av stadsbyggnadskontoret. Skillnaden mellan andelen deltidsanställda kvinnor och män var störst på serviceförvaltningen, där den uppgick till 21,2 procentenheter (2016: 22,9 procentenheter).

Skillnader i andel medarbetare med deltidsanställningar varierar mellan Malmö stads yrkeskategorier. Högst andel medarbetare med deltidsanställning återfinns i yrkeskategorier inom vård- och omsorg.

Ofrivillig deltid

I maj 2007 antogs nuvarande kommungemensamma riktlinjer angående önskad tjänstgöringsgrad. I riktlinjerna definieras ofrivilligt deltidsanställd som tillsvidareanställd medarbetare med deltidsanställning, som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera utökning av tjänstgöringsgrad på annan arbetsplats inom förvaltningen, andra arbetstider och/eller andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet. Enligt riktlinjerna är det en ambition att tillgodose önskemålet inom sex månader efter medarbetarens anmälan.

Den 31 december 2017 hade 87 medarbetare, 77 kvinnor och 10 män, varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader. Av dessa medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader arbetade 61 inom skolrestauranger vid serviceförvaltningen.

Antalet kvinnor som varit ofrivilligt deltidsanställda ökade i förhållande till 2016, medan antalet män som varit ofrivilligt deltidsanställda minskade i förhållande till 2016.

Antal medarbetare inom respektive förvaltning som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader efter anmälan

Förvaltningarna arbetar med flera åtgärder för att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad. I Malmö stad finns lokala ramavtal för arbetstidsmodeller som kan underlätta och medverka till att medarbetare ges möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad.