Hälsa och arbetsmiljö

Hälsa och arbetsmiljö2

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med god arbetsmiljö, ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Det handlar om allt från trygghet i arbetet till tydlighet i organisationens mål och uppdrag. I detta ingår även medarbetarnas delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.

Inom ramen för målområde nio i budget 2017, anvisas att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fortsätta och stärkas, det ska vara ett särskilt fokus på friskfaktorer som är avgörande för ett hållbart arbetsliv samt att sjukfrånvaro ska förebyggas genom analyser av de bakomliggande orsakerna. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att särskilt utreda behovet av att ta fram riktlinjer för att motverka digital stress hos anställda. I detta avsnitt redovisas hur arbetet för ett hållbart arbetsliv i Malmö stad har bedrivits under året.