Fortsatt arbete för ett hållbart arbetsliv

Stadskontoret har lett arbetet med utveckling av arbetsmiljöprocessen för att ge nämnderna bra stöd och verktyg för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i syfte att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Som en del i kommunstyrelsens beslut om Fortsatt inriktning i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv i Malmö stad (STK-2015-934) uppmanades nämnderna att säkerställa att arbetsmiljöprocessen var helt implementerad på alla arbetsplatser senast den 31 december 2016 vilket följts upp av kommunstyrelsen under 2017. Huvuddelen av nämnderna svarade att de säkerställt att arbetsmiljöprocessen är helt implementerad på alla arbetsplatser. Förvaltningarna beskrev i sina svar att olika förändringar i verksamheten, till exempel nya chefer och medarbetare dock kräver ett kontinuerligt arbete med att uppdatera kunskaperna inom arbetsmiljöområdet. Flera förvaltningar tog upp den årliga uppföljningen av systemet för SAM, checklistan för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsnivå samt den kommungemensamma utbildningen i Arbetsmiljö, hälsa och samverkan som viktiga pusselbitar i implementeringsarbetet av arbetsmiljöprocessen.

Den partsammansatta arbetsmiljöprocessgruppen arbetade tillsammans med rehabiliteringsprocessgruppen med att utveckla arbetsmiljöprocessen avseende tidiga insatser och signaler. Arbetsmiljöprocessgruppen tog fram ett förslag på stöd för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete vilket i valda delar kommer att arbetas in i arbetsmiljöprocessen. Införandet av IT-stödet Agera för hanteringen av avvikelser inom arbetsmiljö och säkerhet genomfördes.

Stadskontoret har som komplement till den årliga systemuppföljningen av arbetsmiljöarbetet tagit fram en modell för uppföljning av arbetsmiljön. En sammanställning av nämndernas uppföljning för verksamhetsåret 2016, redovisades under våren 2017 till kommunstyrelsen. Modellen har utvecklats efter dialog med HR-chefer samt i PSG (partsammansatta gruppen). Resultatet redovisas nedan under rubriken Uppföljning av arbetsmiljön.

I syfte att främja fortsatt utveckling av samverkan och stödja förvaltningsrådens ledande roll i samverkansarbetet tog PSG fram en gemensam uppföljningsstruktur för samverkansgrupper. Uppföljningen genomfördes i samband med den årliga uppföljningen av SAM. Resultatet av uppföljningen utgör underlag för förvaltningsrådens arbete med att utveckla samverkan och kommer under 2018 även tas upp för dialog i PSG.

Översyn av rehabiliteringsprocessen

En väl fungerande arbetslivsinriktad rehabilitering är en viktig del i arbetet med att minska sjukfrånvarons omfattning och längd. Malmö stads rehabiliteringsprocess beskrivs i rehabiliteringsprocessen. Som ett led i att prioritera och fortsätta att utveckla arbetet med att minska sjukfrånvaron har rehabiliteringsprocessgruppen genomfört en översyn av rehabiliteringsprocessen under 2017. Under 2018 kommer resultatet av översynen ligga till grund för fortsatt utveckling av rehabiliteringsprocessen.