Förena förvärvsarbete och föräldraskap

Uttag av föräldraledighet

Under 2017 tog 17,2 % av kvinnorna ut föräldraledighet och 13,3 % av männen. Andelen kvinnor som tog ut föräldraledighet ökade något i jämförelse med 2016 (16,7 %) och andelen män som var föräldralediga minskade något i jämförelse med 2016 (14,0 %). Dessa uppgifter anger inte omfattningen av uttaget, utan endast hur stor andel av medarbetarna som vid något tillfälle under året var föräldralediga. Uppgifterna är relaterade till det totala antalet månadsavlönade medarbetare, inte endast de som är föräldrar.

I diagrammet nedan visas omfattningen av uttag av föräldraledighet. Denna inkluderar även partiell ledighet men inte tillfällig föräldraledighet/vård av barn (se särskilt diagram i nästa avsnitt).

Kvinnors uttag av föräldraledighet ökade något från föregående år och mäns minskade något. Omvandlat till dagar var kvinnor i genomsnitt föräldralediga i 20,4 dagar och män i 7,3 dagar. Skillnaden mellan kvinnor och mäns uttag av föräldraledighet ökade något under året och uppgick till 3,57 procentenheter (2016: 3,42 procentenheter).

Uttag av tillfällig föräldraledighet/vård av barn

I diagrammet nedan visas omfattningen av uttag för tillfällig föräldraledighet/vård av barn. Uttaget av tillfällig föräldraledighet/vård av barn ökade med 0,01 procentenheter jämfört med 2016. Både kvinnor och mäns uttag ökade med 0,01 procentenheter i jämförelse med 2016. Kvinnors uttag var 0,16 procentenheter större än mäns och skillnaden mellan kvinnor och mäns uttag av tillfällig föräldraledighet/vård av barn är oförändrat jämfört med 2016.