Chefstäthet

I centrala parters Avsiktsförklaring – Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting som beslutades om under 2016, framhålls att organisationer med låg sjukfrånvaro kännetecknas bland annat av ett närvarande, tillitsfullt och engagerande ledarskap som präglas av respekt för medarbetarens kompetens och perspektiv samt förmåga att forma en god och hållbar arbetsmiljö. Vidare fastslås att chefer i verksamheterna måste få rätt förutsättningar att utöva ett sådant ledarskap och kunna ta det operativa ansvaret för arbetsmiljöarbetet i dess helhet. Under 2017 var den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad 19,2 medarbetare per chef (2016; 19,8).

Jämfört med 2016 minskade andelen chefer med 41 eller fler medarbetare till 5,7 % (2016: 7,5%). Andelen chefer som hade 30-40 medarbetare minskade 2017 med 1,5 procentenheter jämfört med 2016 (2016:15,2% 2017: 13,7%).

Den förvaltningen som hade högst andel chefer med 26 medarbetare eller fler, var hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen. Inom hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen hade 54% av cheferna 26 medarbetare eller fler. I förskoleförvaltningen hade 45% av cheferna 26 medarbetare eller fler vilket var en minskning jämfört med 2016 då det var 51,2 %. Även andelen chefer på grundskoleförvaltningen som hade 26 medarbetare eller fler, minskade under året från 55,8 % till 44%.

Den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad var högre för chefer som är kvinnor än för chefer som är män. Chefer som är kvinnor hade i genomsnitt 20,2 medarbetare (2016: 21,0) medan chefer som är män hade i genomsnitt 16,7 medarbetare (2016: 17).