Årlig systemuppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljning av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) genomförs kommungemensamt. Syftet med uppföljningen är att kartlägga hur systemet fungerat under det senaste året, identifiera eventuella förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Uppföljningen genomförs i process med dialog i samverkansgrupperna på förvaltningarna och ska ingå som en del i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Representanterna i samverkansgrupperna får gemensamt ta ställning till påståenden i Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg om SAM.

Förvaltningarna gör därefter en helhetsbedömning av resultatet utifrån följande kategorisering:

  • Helt tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs helt tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:11).
  • Tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:11), men vissa områden kan förbättras.
  • Inte tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:1), behov av åtgärder finns.

Vid val av Tillfredsställande eller Inte tillfredsställande har förvaltningarna även fått specificera inom vilka områden det funnits behov av förbättringar respektive åtgärder.

Merparten av förvaltningarna har gjort helhetsbedömningen Tillfredsställande av sitt resultat. I likhet med 2016 är det två förvaltningar som angett Helt Tillfredsställande (stadsområdesförvaltning Öster var en av dem 2016). Då det systematiska arbetsmiljöarbetet består av många olika delar finns det alltid saker att förbättra. Genom att ha kontroll över vilka behov som finns och att jobba med ständiga förbättringar bör resultatet Helt tillfredsställande ändå kunna uppnås.

Beträffande behov av förbättringar som angivits finns det jämfört med de behov som angavs 2016 inget tydligt framträdande gemensamt förbättringsområde. Föregående år hade nästan samtliga förvaltningar angett Kunskaper (medarbetarnas kunskaper om arbetsmiljö samt introduktion och instruktioner) som ett förbättringsområde medan sju förvaltningar hade det under 2017. Det framgår dessutom av dessa förvaltningars kommentarer att det är olika behov inom området, några behöver förbättra introduktionen medan andra behöver göra förbättringar beträffande instruktioner. Flera förvaltningar angav behov av förbättringar inom Åtgärder och handlingsplan (upprättande av handlingsplan samt uppföljning av åtgärderna i handlingsplanen och dess resultat) och Undersökning och riskbedömning (att arbetsförhållandena undersöks och riskbedöms regelbundet). Det är färre än föregående år oaktat omorganisationen vilket tyder på att förbättringar genomförts. Några förvaltningar angav behov av förbättringar av området Uppföljning av åtgärder och ett fåtal förvaltningar angav förbättringsbehov avseende övriga områden som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet Samverkan, Policy och rutiner, Utreda, Uppgiftsfördelning, Uppföljning av SAM samt Extern hjälp.

Bedömningen av resultatet av den årliga systemuppföljningen är att:

  • det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande och i något fall helt tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:11)
  • även om det alltid finns saker som kan förbättras i det systematiska arbetsmiljöarbetet bör resultatet Helt tillfredsställande ändå kunna uppnås genom att ha kontroll över vilka behov som finns och att jobba med ständiga förbättringar
  • de behov av förbättringar som respektive förvaltning identifierat vid den årliga uppföljningen har dokumenterats i handlingsplan och redovisats i nämnd
  • det finns inga generella behov av insatser när det gäller områdena inom det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • förvaltningarnas insatser inom området Kunskaper förefaller haft effekt då färre förvaltningar angav detta som ett förbättringsområde jämfört med föregående år
  • när det gäller arbetsmiljöprocessen har några förvaltningar lyft behov av förbättringar avseende avvikelsehanteringssystemet Agera och upplägget för genomförande av den årliga systemuppföljningen av SAM
  • det är viktigt att förvaltningarna fortsätter arbetet med att integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i planering och uppföljning av verksamheten