Arbetstid och tjänstgöringsgrad

Arbetstid och tjänstgöringsgrad

I målområde nio i budget 2017 anges målsättningen att tillsvidareanställning och heltid ska vara norm. Av inriktningen framgår att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid, att arbetet med att minska andelen timavlönade timmar till förmån för tryggare anställningsformer ska ha ett fortsatt fokus samt att arbetet med att minska de ofrivilligt delade turerna ska fortsätta. I detta avsnitt redovisas hur arbetet inom dessa områden har bedrivits under 2017.