Arbetet med önskad lönestruktur

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsgivarutskott om Plan för arbetet med önskad lönestruktur som innehöll flera processer med både kompetensförsörjningsperspektivet och jämställdhetsperspektivet i fokus mot ett utvecklat lönestrategiskt arbete. Resultatet av Plan för arbetet med önskad lönestruktur formar lönebildningen för Malmö stad under kommande perioder.

I enlighet med Malmö stads inriktning för lönebildning 2017 ska Malmö stad vara en attraktiv arbetsgivare där lönestruktur och anställningsvillkor för stadens yrken skapar goda förutsättningar att rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Lönebildningen ska bidra till att verksamheterna når målen.

I lönebildningsarbetet för 2017 fastslogs av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott att förvaltningarna skulle verka för att utveckla lönestrukturen för utvalda grupper enligt ”målbild 2017” och i övrigt upprätthålla befintlig lönestruktur. Målbilden för de yrkeskategorier som har behov av en utvecklad lönestruktur tydliggörs och beskrivs med intervallet 10:e till 90:e percentilen.

Yrkena som avsågs var:

Vid en uppföljning i december 2017 var resultatet att 25 av 33 yrken hade uppnått den önskade lönestrukturen.