Anställningsformer

Av samtliga månadsavlönade var 22 236 (87,2 %) tillsvidareanställda och 3 266 (12,8 %) tidsbegränsat anställda. Uppgifter om timavlönade medarbetare behandlas framförallt under avsnittet Arbetstid och tjänstgöringsgrad.

Jämfört med föregående år har antalet tillsvidareanställda ökat med 2,6 % (572) och antalet tidsbegränsat anställda minskat med 4,6 % (158). Andelen tillsvidareanställda var högre bland kvinnor än män under 2017. Andelen kvinnor som hade en tillsvidareanställning ökade något i jämförelse med 2016 (2016: 87 %) och var 2017 88 %. För män var andelen tillsvidareanställda oförändrad, 84 %

Diagrammet nedan visar andelen tillsvidareanställda per förvaltning, andelen tillsvidareanställda översteg 80 % på samtliga förvaltningar.

Diagrammet nedan visar andel tillsvidareanställda i de femton största yrkeskategorierna, andelen tillsvidareanställda medarbetare översteg 80 % i elva av de femton största yrkeskategorierna.