Åldersstruktur

Medelåldern för Malmö stads medarbetare var 45,5 år, vilket var en marginell ökning jämfört med föregående år då den var 45,0 år. Medelåldern för kvinnor var 46,0 år (2016: 45,0) och för män 45,0 år (2016: 45,0).

I jämförelse med 2016 har antalet medarbetare, oavsett kön, ökat i alla åldersgrupper med undantag för grupperna 50-59 samt 60-69 år. Den procentuella ökningen var störst inom åldersgruppen 20-29 år där den uppgick till 15 % för kvinnor och 17 % för män.

I samband med att kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade att revidera Riktlinjer för anställning i Malmö stad efter 67 års ålder i juni 2016, beslutade utskottet att antalet anställda i Malmö stad som är över 67 år ska följas upp inom ramen för personalredovisningen. Den 31 december 2017 hade Malmö stad 72 medarbetare som var 67 år eller äldre. Det var 36 fler än vid samma tidpunkt 2016.