Sveriges klimatsmartaste stad

År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.

Arbetet med att göra Malmö stads organisation klimatneutral pågår inom flera olika områden. Energianvändningen i de kommunala fastigheterna effektiviseras, vindkraftverk köps in för att generera el till den egna verksamheten, avtal om inköp av förnybar fjärrvärme har tecknats och organisationens fordonsflotta blir alltmer fossilfri, för att nämna några åtgärder. Att försörja hela Malmö med förnybar energi år 2030 kräver dock avsevärt mycket mer arbete då den kommunala organisationens energianvändning endast utgör ungefär sju procent av hela Malmös energianvändning. Målet inkluderar alla som bor och verkar i Malmö och påverkas av deras val av energikällor.

Prioriterade områden för att Malmö stad ska kunna vara klimatneutral år 2020 är att fortsätta energieffektivisera fastighetsbeståndet och verksamheten samt att se till att tjänsteresor och transporttjänster blir fossilfria.

Det är nödvändigt att produktion av förnybar energi prioriteras och likställs med andra värden i planeringsprocessens olika delar för att även Malmös geografiska område ska kunna bidra i så stor utsträckning som möjligt till produktion av förnybar energi. Ökad energieffektivisering av fastigheter, verksamheter och industrier, i samhället som helhet, behövs också för att skapa en resurssnål och energieffektiv stad. Även stadens transportsystem måste bli mer energieffektivt där fler går, cyklar och åker kollektivt medan färre åker bil. Prioriterade områden för att klimatanpassa Malmö är det påbörjade skyfallsarbetet och även att klimatanpassningshänsyn tas med tidigt i planeringsprocessen vid förtätningen av staden.

gul_uppat_75 Miljömålet består av fem delområden som alla berör klimatarbetet. Ett av delområdena ”effektivare användning av energi” ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid medan ett annat ”minskade utsläpp” inte ser ut att kunna uppnås till år 2020. De tre övriga delområdena ”mer förnybar energi”, ”omställning av transporter och resvanor” samt ”anpassning till klimatförändringarna” ser alla ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen inom miljömålets fem delområden uppvisar en positiv trend.

 

gron_uppat40 Effektivare användning av energi

 

gul_uppat40 Mer förnybar energi

 

rod_uppat40 Minskade utsläpp

 

gul_uppat40 Omställning av resvanor och transporter

 

gul_oforandrad40 Anpassning till klimatförändringarna

 

Teckenförklaring

 

79 11 12 13