Resurserna ska användas smartare

Foto: Apelöga

Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder, grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra. Markanvändningen ska bli mer yteffektiv genom att exempelvis gammal industrimark återanvänds.

gul_oforandrad_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då invånartätheten totalt sett ökar, men hur pass blandad staden är finns tyvärr ännu inte några nyckeltal för. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ, då invånartätheten och närheten till grön- och blåområden visar på positiva trender, medan närheten till livsmedelsbutik visar på negativ trend.

Den totalt sett ökande invånartätheten i tätorterna i Malmö kommun mellan år 1990 och 2015 är en positiv trend. Speciellt inom tätorten Malmö har invånartätheten varit konstant ökande sedan år 1990. Dock visar befolkningens tillgång till livsmedelsbutiker en något negativ trend medan närheten till grönområden eventuellt visar på en positiv trend mellan år 2005 och 2010. De senaste uppgifterna om närhet till grönområden är dock inte helt jämförbara med tidigare års. Närheten till blåområden, sammanhängande vattenytor som uppgår till minst 0,5 hektar, är i Malmö mycket lägre än för grönområden.

Malmös befolkningsökning, vilken uppgår till cirka 5 000 personer varje år, ska rymmas i den befintliga staden i enlighet med översiktsplanens intention att Malmö främst ska växa inåt. I planprogram för Holma – Kroksbäck möjliggörs förtätning inom områdena och längs de större vägarna (Pildammsvägen och Lorensborgsgatan) planeras för sammanlagt cirka 800 nya bostäder. Samtidigt belyses vikten och funktioner av parker, grönytor och mötesplatser samt potentialen för näringsidkare.

I utvecklings- och innovationsområdet Sege Park håller det före detta sjukhusområdet på att omvandlas till en blandad stadsbebyggelse med ungefär 700 nya bostäder, verksamheter, offentlig service och allmänt tillgängliga parker. Med satsningar på förnybar energi, minskat bilanvändande och möjlighet för odling ska området bli ett spjutspetsområde för hållbarhet. Augustenborg och Västra Hamnen står som förebilder i vissa aspekter såsom utvecklingen av vegetationsklädda tak, öppen dagvattenhantering, medborgarsamverkan med mera, men i Sege Park ligger fokus även på cirkulär ekonomi och resiliens.

Ett flertal förtätningsprojekt pågår bland annat i Nyhamnen och i området norr om kalkbrottet i Limhamn. Arbete pågår med en fördjupad översiktsplan för Nyhamnen som beskriver målen för utbyggnaden av området, fastlägger de övergripande strukturerna och visar på möjligheter att sammanlänka Nyhamnen med kringliggande områden. Omvandlingen av gammal industrimark till blandad stadsbebyggelse, med bostäder, service och verksamheter, har under året fortsatt i Norra Sorgenfri och i området fortsätter både byggnation och planläggning av allt fler kvarter.

Vilka insatser behövs?

Enligt intentionerna i översiktsplanen ska Malmö utvecklas som en blandad, tät och grön stad som är anpassad till gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förtätning inom den befintliga staden anses vara ett sätt att bli mer resurseffektiv, genom att infrastrukturen används mer effektivt, att mark utnyttjas optimalt och genom att skapa korta avstånd mellan till exempel bostad och arbete. Dock uppstår viss problematik när bostadsbebyggelsen kryper allt närmare exempelvis industrier och industriområden.

Verktyg som kan användas i arbetet med att skapa yteffektiva och hållbara lösningar behöver tas fram för att möjliggöra funktionsblandade strukturer och multifunktionella ytor där alla de funktioner staden innehåller, såsom trafik, industri, bostäder, skolor, rekreationsytor, biodiversitet och grönska av hög kvalitet, kan ingå. Ett samarbete behöver även utvecklas mellan kommunen och de privata fastighetsägarna för att göra dem mer delaktiga i skapandet av hållbar stadsmiljö i hela Malmö.

9 11