Omställning av transporter och resvanor

omstallningavtransporter

En kraftfull utveckling av spårburen och annan eldriven (grön el) kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska tillsammans skapa nya förutsättningar för resande lokalt och regionalt. Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg ska förbättras.

gul_uppat_75Omställningen av trafiksystemet går i dagsläget alltför sakta och det är osäkert om målet kan nås mer än delvis. Det finns dock goda förutsättningar för att nå målet i framtiden, eftersom Malmö planerar utökning av kollektivtrafiken med t.ex. elbussar. Information saknas om hur möjligheterna är för omlastning av gods till sjöfart och järnväg. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöbilar, cykelbanor och färdsätt visar på positiva trender.

Några stora förändringar kan tyvärr inte ses varken när det gäller Malmöbornas bilinnehav eller bilisternas totala körsträcka. Efter att under år 2008 haft en toppnotering på drygt 580 mil körsträcka per person är sträckan år 2016, 480 mil, något längre än den var det första redovisade året 1999. Totalt sett visar bilinnehavet i Malmö på en ökning från knappt 310 bilar per 1000 invånare år 1974 till drygt 360 år 2016, men det har både ökat och minskat under perioden. Miljöbilsinnehavet ökar både i Malmö som helhet, där det uppgår till 4 procent enligt den senaste miljöbilsdefinitionen, och inom den kommunala organisationen, där det ligger på nästan 84 procent enligt Malmös miljöbilsstrategi.

Under år 2016 ökade cykelbanornas längd med 5 km medan bilvägarna ökade med 2 km. I Malmö stads fördjupade resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig minskning av bilresorna till arbete och skola mellan år 2003 och 2013. Kollektivtrafikresorna till arbete och skola har samtidigt ökat från 12 procent till 21 procent. Cykeltrafiken har sedan år 2003 ökat i centrala Malmö med 65 procent medan befolkningen under samma period ökat med nästan 23 procent.

Malmö stads nya miljöbilsstrategi antogs av kommunstyrelsen i maj 2017 och innebär ett tydligt fokus på fordon som drivs av biogas, vätgas, el eller laddhybrid-teknik. Strategins mål är att 95 procent av fordonen i Malmö stads fordonsflotta ska drivas med dessa tekniker vid utgången av år 2020 och dessutom ska andelen elbilar (ej laddhybrider) vara 15 procent. Inom Malmö stad utreds nu även möjliga insatser som kan påskynda arbetet med skapandet av en heltäckande laddinfrastruktur för elbilar i Malmö. Arbete pågår också med att ta fram en ny parkeringspolicy för kommunen.

Malmö stad slöt i oktober 2017 avtal med Region Skåne och staten för utveckling av infrastruktur inom och kring Malmö. Satsningen innebär utökad tågtrafik på Lommabanan, åtta elbusslinjer samt fjorton cykelstråk i Malmö samtidigt som nästan 27 000 bostäder ska byggas i Malmö fram till år 2035. I utbyggnadsområdet Sege Park pågår ett samlastningsprojekt där varor körs ut med elfordon och lastcyklar. Via en mikroterminal, där varor lastas om från tung trafik, servas bostäder, förskolor och skolor i området, som på så sätt får en trevligare miljö och blir mindre utsatt för buller och luftföroreningar samtidigt som klimatpåverkan minimeras.

Arbetet med att förbereda Kontinentalbanan för persontrafik har fortsatt under år 2017. Malmö stad har beslutat att bygga en ny station vid Rosengård och att bygga om stationen vid Persborg. Målet är att kunna köra persontrafik på ”Malmöringen”, som utgörs av Kontinentalbanan och Citytunneln, i december år 2018.

Vilka insatser behövs?

Malmös trafik- och mobilitetsplan är ett viktigt instrument i de förändringsprocesser som krävs för att minska trafikens klimatpåverkan och anpassa trafiksystemet mer efter människan. De yteffektiva transportslagen, såsom cykel- och gångtrafik måste prioriteras framför de ytkrävande, såsom biltrafik. Trafikytorna behöver omdisponeras så att stadens begränsade ytor används så effektivt som möjligt. Biltrafikens ytor måste minskas medan ytor för kollektivtrafik, cykel och gång utökas så staden kan byggas tätare samtidigt som en långsiktigt hållbar stadsmiljö skapas.
I väntan på utbyggnaden av spårtrafik i Malmö är satsningarna på elbussar ett viktigt steg på vägen mot ett mer miljövänligt kollektivtrafiksystem. Samlastning av både sådant som ska levereras ut och samlas in behöver bli en företeelse som sker överallt i den förtätade staden. Malmö stad kan, i egenskap av stor arbetsgivare, underlätta för förändrade resvanor både lokalt i staden och när det gäller pendlingen till och från Malmö. För att kunna åstadkomma en större övergång från bilpendling till kollektivtrafikpendling krävs även ett samarbete mellan kommunerna och regionala samt statliga myndigheter. Det är väldigt viktigt, samt även kostnadseffektivt, att Malmö stad, genom dialog och kommunikation med Malmöbor och näringsliv, fortsätter påverka både lokala och regionala resenärer att anamma ett mer miljövänligt beteende.

9 11