Naturtillgångar brukas hållbart

Malmös naturresurser i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

Arbetet med att bruka Malmös naturresurser hållbart har historiskt sett inte varit prioriterat inom den kommunala organisationen då exploateringshänsynen gått före i de flesta fall. De stora markinköpen som tidigare gjorts kring staden har endast förvaltats i väntan på exploatering och havsområdet har fyllts ut med olika typer av massor för etablering av skilda typer av verksamheter. Grundvattnet är på flera ställen förorenat och den biologiska mångfalden är hotad då naturområden försvinner.

Prioriterade områden för att skydda och bruka Malmös värdefulla naturresurser på ett hållbart sätt är att avsätta fler områden inom kommunen som naturreservat eller ge dem annat skydd, förtäta staden och inte bygga på den värdefulla jordbruksmarken samt arbeta fram en landsbygdsstrategi för kommunen i samverkan med alla berörda parter. Arbetet med att skydda kommunens vattentillgångar från både föroreningar och näringsämnesbelastning är en grundläggande förutsättning för att kunna behålla Malmös vattenområde inklusive grundvattnet som en framtida resurs. Malmös natur behöver värnas i högre utsträckning för att inte ytterligare öka förlusten av biologisk mångfald. Malmö stad behöver ta ett större ansvar för de hotade och sällsynta arter som finns inom kommunens mark- och vattenområden.

gul_uppat_75Miljömålet består av fyra delområden som alla berör arbetet med att skydda och bruka Malmös naturresurser. Två av delområdena ”Malmö ska växa resurssnålt” och ”vattentillgångarna ska skyddas” ser ut att delvis kunna uppnås till år 2020 medan de övriga två ”jordbruket i Malmö ska vara hållbart” och ”Malmönaturen ska värnas” inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara positiv då den övervägande delen av nyckeltalen inom miljömålets fyra delområden uppvisar en positiv trend.

gul_nedat40 Malmö ska växa resurssnålt

 

rod_oforandrad40 Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

 

gul_uppat40 Vattentillgångarna ska skyddas

 

rod_oforandrad40 Malmönaturen ska värnas

 

Teckenförklaring

 

2 3 6 9 11 12 14 15