Mer förnybar energi

fornybarenergi

Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Andelen förnybar energi ska vara 100 procent i Malmö stads verksamheter år 2020. Ambitionen är att så stor andel som möjligt av denna energi ska vara lokalt producerad.

gul_uppat_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då förnybar energi från sol, vindkraft och biogas totalt sett har ökat med nästan 600 procent mellan år 2001 och 2016 inom kommunens geografiska område. Andelen förnybar energi i Malmö stads verksamheter uppgår numera till ungefär två tredjedelar av den totalt använda energin. Dock är det en bit kvar till målet om 100 procent förnybar energi år 2020 i Malmö stads verksamheter. Det övergripande klimatmålet att hela Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar energi år 2030 ser ut att vara svårt att nå. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den förnybara och återvunna energin, den förnybara kommunala energin och andelen fossil energi inom den kommunala organisationen samtliga visar på positiva trender.

År 2016 minskade den förnybara energin något jämfört med året innan då det genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden. Totalt sett uppgick mängden år 2016 till 336 GWh, vilket är 580 procent mer än år 2001. De senaste nio åren har dock den totala mängden förnybar eller återvunnen energi legat ganska stabilt kring 1 600 GWh. År 2015 utgjorde den totalt genererade förnybara och återvunna energin nästan 24 procent av den totalt använda energin i Malmö.

Mängden förnybar energi som produceras av kommunägda anläggningar ökar och uppgick år 2016 till knappt 7 000 MWh vilket är en minskning med 8,5 procent jämfört med året innan, men däremot en ökning med nästan 300 procent jämfört med år 2014. Det är energin från den av Malmö stad ägda vindkraftsanläggningen i Sundsvall som står för den övervägande delen av ökningen. Andelen fossil energi inom den kommunala organisationen minskade något mellan år 2015 och 2016, medan fjärrvärmens andel av fossilt bränsle totalt sett har ökat något mellan år 2012 och 2016 i Malmö.

Etableringen av ny förnybar energiproduktion i Malmö går fortsatt trögt, framförallt eftersom utvecklingen av vindkraft inom Malmö stads geografiska gränser har stått stilla i flera år. Under år 2017 togs vindkraftverket BoEl, i Västra Hamnen, ur bruk på grund av ålder och det planerade ersättningsverket BoEl2 har ännu inte börjat byggas. I det ena av de två lokala vindkraftsprojekten som drivs i Malmö stads regi avvaktas utfallet av en planerad vattendom för ny markutfyllnad i Norra Hamnen. I det andra projektet vid Yttre Ringvägen togs under år 2017 beslut om att påbörja den omfattande tillståndsprocessen som krävs innan etablering kan påbörjas.

Den svaga vindkraftsutvecklingen gör att möjligheten att utnyttja solenergi för elproduktion blir än viktigare. Här arbetar Malmö stad aktivt för att skapa samsyn kring utvecklingen och underlätta ansökningsprocessen om bygglov för solenergi. Malmö stad arbetar också med att ta fram en solpotentialkarta för staden som ska vara klar under våren 2018. En aktualisering av översiktsplanen påbörjades under år 2017, bland annat med förhoppning om att förtydliga Malmö stads ambitioner för energiproduktion inom stadens gränser. Malmö stad har under år 2017 också antagit en ny miljöbilsstrategi som pekar ut hur den kommunala fordonsflottan ska se ut för att nå fossilfrihet till år 2020. Utmaningar kvarstår dock vad gäller tjänsteresor med flyg, privat bil och transporttjänster såsom färdtjänst.

Under år 2017 har Malmö stad tecknat nytt fjärrvärmeavtal med Eon som säkerställer leverans av 100 procent förnybar fjärrvärme till Malmö stad år 2020, med stegvis upptrappning av graden förnybart till dess. Eons mål ”Helt hundra 2025” innebär att all fjärrvärmeleverans i Malmö ska vara förnybar eller återvunnen till år 2025. Som en del i uppfyllandet av detta har byggnationen av värmepumpar påbörjats under året. Dessa kommer att generera fjärrvärme från renat avloppsvatten. Anläggningen är planerad att tas i drift vid årsskiftet 2017/2018 och ska generera 200 GWh värme till Malmö.

Vilka insatser behövs?

För att Malmö ska kunna nå miljömålen om förnybar energi är det nödvändigt att produktion av förnybar energi prioriteras och likställs med andra värden i staden. Med en ökande folkmängd ökar även energianvändningen och det krävs att det avsätts plats för produktion av förnybar energi för att kunna säkerställa både förnybarhet och trygga leverans av energi framöver. Det byggs just nu i rekordfart i Malmö och för att slippa dyra åtgärder i framtiden krävs det samtidigt att nybyggda bostäder och lokaler redan från början är så energieffektiva som möjligt. Dessutom måste både effekt- och energieffektiviseringar ske i det befintliga byggnadsbeståndet. Internt inom Malmö stads organisation är det viktigt att ta fram nya rutiner för kontraktsskrivning samt förlängning av hyreskontrakt gentemot externa fastighetsägare för att säkerställa att förnybar energi används för el och uppvärmning.

Det är en stor utmaning att nå målet om 100 procent förnybar energi på transportsidan, och här kan stora aktörer som Malmö stad visa vägen framåt. Enligt Malmö stads fordonsgasavtal är minst 50 procent biogas standard i fordonsbränslet, med möjlighet att uppgradera till 100 procent. Ska Malmö stad nå målet om 100 procent förnybart till år 2020 så behöver alla förvaltningar aktivt välja 100 procent biogas. Konventionell diesel behöver bytas ut mot biodiesel, förutsatt att den är fri från palmolja, och alternativ för arbetsmaskiner och arbetsfordon som fortfarande drivs på fossila bränslen behöver hittas. Vad gäller transporttjänster som färdtjänst behöver Malmö stad arbeta med att ta fram riktlinjer för krav vid upphandling. Det behöver också tas fram en resepolicy med riktlinjer avseende tjänsteresor och förnybara resesätt, samt ett system för klimatväxling/klimatavgift för de företeelser som inbegriper ej förnybar energianvändning men som fortsatt behöver ske.

 

7