I Malmö är det lätt att göra rätt

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, Malmöbon som i Malmö stads organisation.

Arbetet med att göra det lätt att göra rätt i Malmö pågår på många skilda sätt både inom den kommunala organisationen och i Malmö som helhet. Hållbarhetskrav tas med i allt fler avtal som Malmö stad tecknar och produkter som inte lever upp till exempelvis kvalitets- eller kemikaliekraven tas bort ur sortimentet. En större andel av avfallsmängden från de som bor och jobbar i Malmö tas omhand och återvinns och intresset för att sortera ut fler material är stort hos Malmöborna. Olika former av samarbeten och samverkan pågår där kommunen tillsammans med akademin och privat samt ideell sektor arbetar för att öka Malmöbornas kunskap om vad en hållbar utveckling innebär och samtidigt höja deras engagemang för att delta i det gemensamma skapandet av en hållbar framtid.

Prioriterade områden för att resursanvändningen ska präglas av hållbarhet och långsiktighet och att det ska vara enkelt att göra hållbara val i Malmö är att dels höja människors kunskapsnivå avseende olika produkters miljöpåverkan dels skapa enkla och lättanvända system för omhändertagande av produkter för både återanvändning och återvinning. Inom den kommunala organisationen kan allt fler produkter med miljö- och hållbarhetsmässigt dåliga egenskaper plockas bort ut inköpssystemet. Verksamheter av skilda slag som på olika sätt tar hand om, förädlar och förändrar, både varor och tjänster, behöver utvecklas och etableras så de kan drivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Även beteendeförändringar hos Malmöborna behövs för att nå målet. Fler måste göra hållbara val i sin vardag. Dessa beteendeförändringar kan komma tillstånd delvis genom ”kampanjer” där kommunen samverkar med andra aktörer.

gul_uppat_75 Miljömålet består av fem delområden som alla berör arbetet med att göra samhällets resursanvändning mer långsiktigt hållbar. Ett av delområdena ”avfallet ska återvinnas” ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid medan de övriga fyra ”hållbar upphandling”, ”användningen av farliga ämnen ska minska”, ”Malmö – en kunskaps- och innovationsstad” samt ”hållbar konsumtion och livsstil” ser alla ut att delvis kunna uppnås till år 2020. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen inom miljömålets fem delområden uppvisar en positiv trend.

 

gul_uppat40 Hållbar upphandling

 

gul_uppat40 Användningen av farliga ämnen ska minska

 

gron_uppat40 Avfallet ska återvinnas

 

gul_uppat40 Malmö – en kunskaps- och innovationsstad

 

gul_uppat40 Hållbar konsumtion och livsstil

 

Teckenförklaring

 

2

3 4 6 8 9 11

12