Hållbar stadsutveckling

Västrahamnen, Malmö, Skåne

Malmö har en tätposition när det gäller hållbarhetsfrågor i urbana miljöer och ska fortsätta att utvecklas som motor inom detta område.

gul_oforandrad_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då antalet studiebesök avseende hållbar stadsutveckling fortfarande ligger på en ganska hög nivå, men hur Malmö utvecklas som motor inom området behöver också belysas. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalet över hållbar stadsutveckling-besök har en negativ trend de senaste åren samtidigt som de kompletterande nyckeltalen, avseende rankingar om bästa miljö- och hållbarhetskommun samt bästa kommun att bo i, visar på både positiva och negativa trender.

Antalet guidade besök med hållbar stadsutveckling som tema har de senaste tre till fyra åren minskat och ligger nu på drygt 1000 mottagna personer, dock är statistiken för det senaste året tyvärr inte helt komplett. Det är fortfarande ett stort antal och den stora efterfrågan på studiebesök visar på ett stort intresse för hur Malmö arbetar med hållbarhetsfrågor. I tidningen Aktuell Hållbarhets senaste kommunranking sjönk Malmö till plats 21 efter förra årets 15:e plats. Året dessförinnan hamnade Malmö på plats 23. I rankingen, som görs ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, har Malmö under de tidigare sex åren aldrig varit sämre än fyra. I tidningen Fokus senaste ranking om var det är bäst att bo steg Malmö från plats 39 till 26. De ovan nämnda rankingarna, där Sveriges 290 kommuner jämförs, ger en indikation på att Malmö ligger relativt långt framme i miljö- och hållbarhetsfrågor samt även i boendefrågor.

I budget 2017 beslutade kommunfullmäktige att FN:s globala hållbarhetsmål ska omvandlas till lokala mål och ett hållbarhetskansli har inrättats inom den kommunala organisationen för att stödja verksamheterna i deras målarbete. En mängd insatser pågår som bidrar till social, ekonomisk samt miljömässig hållbarhet, men framöver ska de tre dimensionerna kopplas ihop och hela Malmö stads kapacitet användas för att gemensamt åstadkomma hållbar utveckling.

I den översyn av Översiktsplan för Malmö som pågår kvarstår bland annat inriktningarna att Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad som i huvudsak ska växa inåt. Delar av planens avsnitt aktualiseras med utgångspunkt i bland annat Trafik- och mobilitetsplan, Gångstråksplan och Skyfallsplan. Plan för Malmös vatten och arbetet med denna införlivas i översynen av översiktsplanen. Större fokus läggs även på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i avsnitten om gröna frågor.

I Sege Park fortsätter arbetet med att omvandla det före detta sjukhusområdet till en blandad stadsbebyggelse och en byggherredialog startades under året med utgångspunkt i den hållbarhetsstrategi som finns för området. Inom Malmö innovationsarena pågår samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi för att främja innovationer inom hållbar stadsutveckling. Fokus för arbetet är att testa och förverkliga innovationer som hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder i Malmö. De koncept och metoder som tas fram utgår från behoven i tre utpekade större utvecklingsområden i Malmö: Östervärn, Amiralsstaden och Lindängen.

Vilka insatser behövs?

Malmö stads arbete med hållbart byggande och Miljöbyggstrategin måste fortsatt prioriteras inom den kommunala organisationen så att samarbetet med byggherrar kan utvecklas, både när det gäller nybyggnation och befintlig bebyggelse, och ge ett mer hållbart bostadsbestånd inom kommunen. Nya uttalade pilotområden behöver identifieras, vilka kan utgöra testbäddar för innovationer inom olika temaområden i byggandet av det hållbara Malmö. Områdena Augustenborg, Västra Hamnen, Hyllie och Sege Park är, och har varit, förebilder i Malmös stadsutvecklingsarbete. Strategier för hur Malmö stad ska kunna sprida goda exempel från arbetet med hållbar stadsutveckling behöver också tas fram så att kunskapen som erhållits kan tas tillvara och göra nytta på andra platser i världen.

Det pågående samarbetet i innovationsarenan, med näringsliv, ideell sektor och akademin, är viktigt för utvecklandet av framtidens bostadshus och bostadsområden i såväl nybyggnation som i befintliga områden. Genom att utarbeta och sprida metoder för att skapa fler bostäder även i befintliga bostadshus går det att öka variationen i bostadsbeståndet och därigenom få en mer blandad befolkningsstruktur i exempelvis miljonprogramsområden. Andra innovativa lösningar såsom delningsekonomi, med exempelvis återbruk, reparation och uthyrning, eller sociala klausuler vid upphandling för att skapa arbetstillfällen, behöver provas och utvecklas för att bostadsområden ska kunna byggas hållbara ur alla tre hållbarhetsaspekterna.

9 11