Hållbar konsumtion och livsstil

Foto: Apelöga

Det ska vara enkelt för Malmöborna att göra hållbara och giftfria val. Konsumtion och produktion ska vara resurssnålare, smartare och mer inriktad på kvalitet.

gul_uppat_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då de miljöcertifierade företagen blir fler i Malmö, möjligheterna att sortera ut matavfall ökar, matsvinnet minskar och fler människor går och cyklar i Malmö. Det behövs dock information inom fler områden som dels visar om det är enkelt att göra hållbara och giftfria val dels om konsumtion och produktion blir resurssnålare, smartare och mer kvalitetsinriktad. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöcertifierade verksamheter, miljödiplomerade skolor, matavfall, matsvinn och färdsätt visar på positiva trender.

Antalet miljöcertifierade företag i Malmö har ökat kontinuerligt sedan år 1993 och är nu nästan 340 stycken. Andelen skolor och förskolor som har certifieringen Grön Flagg har dock minskat sedan år 2015 och uppgår år 2017 till drygt 15 procent i Malmö. Försäljningen av ekologisk mjölk i Malmö var under år 2016 den högsta sedan år 1997 och uppgick till 5,4 miljoner liter. Andelen ekologisk mjölk var det senaste året drygt 21,6 procent av total mängd såld mjölk från Skånemejerier jämfört med 21,2 procent året innan.

Införandet av obligatorisk insamling av matavfall har fortsatt i olika delar av Malmö och andelen insamlat matavfall uppgick till 42 procent av allt matavfall år 2016. Matsvinnet eller den andel mat som slängs i onödan har enligt fem års analyser minskat i Malmö men uppgår ändå år 2016 till nästan 19 procent av rest- och matavfallet.

När det gäller total körsträcka för Malmös bilister har den under år 2016 ökat något till 480 mil per person vilket dock är 100 mil kortare än vid toppnoteringen år 2008 men något längre än den gjorde vid mätseriens början år 1999. Bilinnehavet i Malmö har varierat alltsedan år 1974 men uppvisar totalt sett en ökning jämfört med utgångsåret då det fanns knappt 310 bilar per 1000 invånare medan det år 2016 fanns drygt 360. Miljöbilsinnehavet har ökat de senaste sju åren i Malmö och uppgår år 2016 till 4 procent av det totala bilinnehavet i Malmö enligt den nya miljöbilsdefinitionen.

Andelen bilresor till arbete eller skola har minskat från 43 procent år 2003 till 31 procent år 2013 enligt Malmö stads resvaneundersökning som görs vart femte år. Däremot ökade andelen kollektivtrafikresor till samma mål och under samma period från 12 procent till 21 procent. Cykeltrafikutvecklingen har i centrala Malmö ökat i princip varje år sedan år 2003 och hade år 2016 ökat med 65 procent medan befolkningen under samma period ökat med knappt 23 procent.

Olika samarbeten pågår mellan Malmö stad och privat samt ideell sektor kring hållbar konsumtion av både varor och tjänster. Malmö stad startade under året upp en fritidsbank som fungerar som ett bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar, där alla får låna, allt är gratis och med fokus på miljö. All utrustning är återvunnen eftersom personer skänker utrustning som man inte längre behöver. Fritidsbanken invigdes i oktober 2017 och insamlingen av material fortsätter.

Under år 2017 har MKB Fastighets AB genom ett pilotprojekt i en tvättstuga i Nydala provat och utvärderat en ny tvätteknik. Tillsammans med leverantören har metoden vidareutvecklats och tekniken kommer att införas i fler tvättstugor under kommande år. Varken tvättmedel eller sköljmedel behövs och det avjoniserade vattnet håller bara en temperatur av tretton grader.

Endast en liten del av den textil som skulle kunna återvinnas går till materialåtervinning idag trots att miljövinsten är stor jämfört med förbränning. Malmö stad deltar tillsammans med bland annat Sysav och IVL i ett projekt för automatiserad sortering av textil för materialåtervinning. Under året genomfördes kampanjer och kommunikationsinsatser och textil samlades in till projektet på återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra hamnen samt på allmänna platser och företag i Malmö. Totalt sett samlades ungefär 200 ton textilier och skor in under år 2017 vilket var mer än förväntat. De insamlade kläderna sorteras och det som är för dåligt för återbruk går till textilprojektet och utprovandet av ny teknik för sortering av textilier.

Återanvändning av möbler, böcker, hjälpmedel och annan kontorsutrustning underlättas inom Malmö stad genom förmedlingstjänsten Malvin. Besparingen som uppstår då saker inte behöver köpas in uppgick år 2015 till 3,2 miljoner kronor och år 2016 till 2,7 miljoner kronor. Återanvändningsgraden minskar då preliminära siffror för år 2017 visar på en besparing på endast ungefär 0,7 miljoner kronor. Detta kan bland annat bero på att vissa delar av den kommunala organisationen numera har ett eget lager av möbler som förmedlas inom de egna förvaltningarna vars besparingsresultat inte är känt.

Vilka insatser behövs?

Handlingskompetenta medborgare är en förutsättning för att hantera de utmaningar Malmö står inför och fullt ut kunna genomföra och nå FN:s globala hållbarhetsmål. Malmöborna måste förstå konsekvenserna av sina val, men också känna att de är delaktiga i beslut och att de har både möjlighet och vilja att påverka samhällsutvecklingen. Vad människor lär sig och hur de väljer att handla är avgörande för en hållbar utveckling. Sambanden mellan lokal handlingskraft och global utveckling är också viktigt att se. Utbildning och kommunikation såväl inom den kommunala organisationen som i samhället i övrigt är en av nycklarna till framgång i arbetet med det hållbara samhällsbyggandet. Att samverka med en stor bredd av aktörer och att skapa mötesplatser i Malmö är en annan av nycklarna på lokal nivå. Formaliserade samarbeten mellan kommun och akademi är också av stor vikt.

Det är också viktigt att Malmö stad tar ett ansvar för att skapa strukturer som underlättar för medborgarna – det ska vara lätt att göra rätt. Genom att vara ett föredöme och aktivt stödja aktiviteter som främjar hållbar konsumtion kan kommunen hjälpa till att lyfta fram de hållbara alternativen när det gäller både varor och tjänster. Fler aktörer, inom offentlig, privat och ideell sektor, behöver engagera sig och inleda samarbeten för att tillsammans utveckla forum för byten, utlåning och återanvändning så Malmöborna lättare kan göra hållbara och klimatsmarta val i vardagen och därigenom göra sitt beteende mer hållbart. Nya affärsmodeller med fokus på tjänster, såsom reparationer eller utlåning, istället för varor måste på olika sätt stöttas för att öka möjligheterna för en mer hållbar konsumtion.

Inom den kommunala organisationen är förmedlingstjänsten Malvin, som underlättar återanvändning av möbler och annan utrustning, ett viktigt exempel. Malvin behöver en långsiktig finansiering och en utvecklad verksamhet för att kunna bli en permanent verksamhet inom Malmö stad. Det krävs ett kunskapslyft hos de kommunala verksamheterna och en bättre samordning inom organisationen för att öka användningen av tjänsten och därigenom besparingen av både materiella och ekonomiska resurser. Det är därför viktigt att den kommunala organisationen utarbetar modeller för att driva denna typ av verksamheter vilka ger positiva effekter för Malmöborna, inom alla tre hållbarhetsaspekterna. Kommunala och privata medel sparas, miljöpåverkan minskas och arbetstillfällen skapas genom till exempel en förmedlingstjänst såsom Malvin eller en utlåningstjänst som fritidsbanken.

Det behövs stora beteendeförändringar på transportområdet för att minska trafikens påverkan på Malmöbornas livsmiljö avseende framför allt luft, buller och ytanspråk. Kollektivtrafikens kapacitet måste ytterligare ökas samtidigt som fler kvalitetshöjande insatser måste göras för både fotgängare och cyklister i Malmö så de miljövänliga transportmedlen blir både mer attraktiva men även mer lättillgängliga i staden. Malmö stads arbete med att skapa beteendeförändringar när det gäller människors resvanor är viktigt att driva vidare så att den stora omställning som krävs på transportområdet för att åstadkomma ett hållbart resande, kan ske. Kommunikation och dialog behövs med både de som bor och de som verkar i Malmö så förändringar kan ske när det gäller både lokala och regionala resenärers vanor.

3 9 11 12