Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

Arbetet med hållbar stadsutveckling har pågått länge i Malmö. Pilotområdet Augustenborg har fått efterföljare i Västra Hamnen, Hyllie och Sege Park. Nya arbetssätt utvecklas, provas och vidareutvecklas inom stadsutvecklingsområdet som även, förutom den kommunala organisationen, inbegriper samarbeten och samverkan med näringsliv, akademi och föreningsliv. Arbetet med åtgärdsprogrammet för kvävedioxid har varit framgångsrikt och avslutades under år 2017 medan arbetet med åtgärdsprogrammet mot buller tyvärr inte följer den beslutade arbetstakten.

För att Malmö ska kunna vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling är det viktigt att arbete med hållbart byggande fortsatt prioriteras och utvecklas. Genom ökad samverkan och samarbete med byggherrar, privata fastighetsägare, näringsliv, ideell sektor och akademi kan innovativa arbetsmodeller utvecklas för att skapa dels ett mer hållbart bostadsbestånd dels mer hållbara lösningar i en funktionsblandad, tät och grön stad.

Det mest prioriterade området för att skapa en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft i Malmö är byggandet av ett mer hållbart transportsystem – med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik – då trafiken är den främsta källan till luftföroreningar och bullerstörningar i Malmö. Ett viktigt kommunalt verktyg i det förändringsarbete som krävs för att åstadkomma detta är Malmö stads trafik- och mobilitetsplan. I förtätningsarbetet behöver en del av biltrafikens ytor tas i anspråk för andra företeelser som kan öka de rekreativa och biologiska kvaliteterna och därigenom bidra till en bättre stadsmiljö.

gul_nedat_75 Miljömålet består av fem delområden som alla berör arbetet med Malmös stadsmiljö. Tre av delområdena ”hållbar stadsutveckling”, ”resurserna ska användas smartare” samt ”staden  ska bli renare och tystare” ser alla ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. Två av delområdena ”de gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas” och ”god vistelsemiljö för alla i Malmö” ser inte ut att kunna uppnås till år 2020. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara negativ då den övervägande delen av nyckeltalen inom miljömålets fem delområden uppvisar en negativ trend.

gul_oforandrad40 Hållbar stadsutveckling

 

gul_oforandrad40Resurserna ska användas smartare

 

gul_uppat40 Staden ska bli renare och tystare

 

rod_nedat40 De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas

 

rod_nedat40 God vistelsemiljö för alla i Malmö

 

Teckenförklaring

 

3 9 11 15