De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas

Foto: Lars Bendroth

Malmös parker, grönområden och vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Stadsmiljön kompletteras med ytterligare grönska och vatten i form av exempelvis vegetationsklädda tak och väggar och öppen dagvattenhantering.

rod_nedat_75Målet ser ut att bli svårt att uppnå då de flesta biologiska värdena uppvisar svagt negativa trender och då även arealen grönyta i Malmö verkat minska. Mer lokal information avseende omfattning och kvalitet på grönområden och vattenmiljöer samt hur ytterligare grönska och vatten tillförs stadsmiljön behövs. Delområdets totala trend bedöms som övervägande negativ då nyckeltalen för grönyta, träd, fladdermöss och fisk i vattendrag visar på negativa trender medan endast lavar och mossor samt Malmöbornas tillgång till grön- och blåområden visar på svagt positiva trender.

Närheten till grönområden har ökat medan både den totala arealen grönyta och per invånare har minskat. Dock skall detta tolkas lite med försiktighet då de senaste uppgifterna är framtagna med en förfinad metod och därför inte helt jämförbara med tidigare statistik.

Antalet jätteträd halverades mellan år 2001 och 2009 på grund av att många almar försvann under denna tid. Uppgifter om stora träd saknas tyvärr för senare år. Antalet fladdermusarter har minskat något mellan år 2008 och 2016, dock har två arter tillkommit som tidigare inte hittats vid inventeringarna kring år 2000. Däremot påträffades avsevärt fler skyddsvärda lavar och mossor vid de senaste inventeringarna år 2012 och 2015. Det totala antalet fiskarter som påträffades på en inventeringslokal har minskat i vattendragen mellan år 2000 och 2016 med två arter.

Arbetet med att ta fram mål för ekosystemtjänster i Malmö håller på att konkretiseras i Plan för Malmös gröna och blå miljöer. Strategier och riktlinjer utarbetas liksom indikatorer för uppföljning och planen förväntas bli antagen under år 2018. En ekosystemtjänstkartering i samband med framtagande av detaljplan för Sege Park har genomförts vilket ledde till en justering av planen. Det finns ett stort behov av att sprida kunskap och förståelse för behovet av ekosystemtjänster, dess nyttor och mångfunktionalitet såväl internt inom Malmö stad som externt. Arbetet med att utreda både barriärer och hävstångspunkter, för möjligheten att integrera ekosystemtjänster inom det kommunala planarbetet, avslutades i MEST-projektet (Malmö ekosystemtjänster) under år 2017. Ekosystemfrågan drivs nu vidare inom den kommunala organisationen dels i arbete med ”Plan för Malmös gröna och blå miljöer” och dels i ett arbete kring balanseringsprincipen.

Under året har nästan hundra stycken fladdermusholkar satts upp för att råda bot på den brist på boplatser som råder i många grönområden. I ett flertal dammar pågår stora renoveringar och en ny damm har tillkommit på Klagshamnsudden. I Husie mosse fortsätter utökningen av sandblottorna för att bland annat gynna sandödlan, växter och solitärbin. Skötseln på ett flertal ytor har förändrats och klassats om från välklippt till slåtter en eller två gånger om året, med eller utan upptag av gräset. Undersökningar av olika skötsel- och anläggningsmetoder för gräsmarker, framförallt i trafikmiljöer, har fortsatt under året. Utvärdering kommer att ske under kommande år för att se vilka metoder som ger störst nytta för den biologiska mångfalden och samtidigt har låg driftskostnad.

Flera urbana biotoper med hög biologisk mångfald har under år 2017 anlagts i bostadsområden. Inventeringar som gjorts under året har visat att gröna biotoptak besöks av många humleindivider av flera arter, och på ett sådant tak sågs en drottning av stenhumla bygga ett vinterbo. I Holma har MKB tillsammans med barn och unga byggt mångfaldskoja, insektskub och biolådor för att öka den biologiska mångfalden i området.

Malmö stad har under flera år arbetat med stadsodling som en del i stadslivsutvecklingen. Flera stadsodlingsprojekt pågår på olika platser i kommunen exempelvis i Slottsträdgården, Folkets Park och Enskifteshagen. ”Stadsbruk” är ett projekt där Malmö stad tillsammans med Göteborg stad och Växjö fått stöd från innovationsmyndigheten Vinnova för att starta en inkubator för odlare i staden. Under året startade verksamheten i Malmö och ungefär 30 odlingsföretag är involverade i arbetet. Tanken är att fler stadsodlare framöver ska kunna leva på sin verksamhet. ”Malmö växer” är ett annat projekt där Malmö stad jobbar tillsammans med Malmö Högskola för att hitta nya modeller för samverkan mellan kommunen och odlingsföreningar verksamma i Malmö.

Vilka insatser behövs?

Implementeringen av den kommande Plan för Malmös gröna och blå miljöer är viktigt att prioritera så att en grund skapas inom kommunen för att i större omfattning kunna utveckla flera gröna och blå kvaliteter dels inom de biologiska och rekreativa, och dels inom områden såsom klimatanpassning och bullerdämpning. För att ge större tyngd åt gröna och blå kvaliteter vid avvägning mellan olika intressen vid planering, genomförande och drift av stadsmiljön, behöver nyttan och värdet av ekosystemtjänster kartläggas och göras allmänt kända. Strategier måste utvecklas så att kvaliteten kan värnas och även höjas på befintliga gröna områden i staden då den förtätas.

Det är för närvarande ett högt exploateringstryck på att bygga nya bostäder, förskolor och skolor i Malmö och förlusten av grönytor vid byggnation måste hanteras genom att tillämpa balanseringsprincipen, vilket bland annat innebär att förlorade värden behöver kompenseras. De parker och naturområden som ingår i Naturvårdsplanen måste också fredas från exploatering så inte ytterligare värdefulla miljöer försvinner i Malmö. Metoder för att mäta gröna och blå kvaliteter behöver också tillämpas såsom exempelvis en grönytefaktor för allmän platsmark som även innefattar ekosystemtjänster. Anläggandet av olika typer av gröna biotoper, exempelvis gröna tak, behöver fortsätta så att stadsmiljön kan göras mer attraktiv för både djur och människor. Undersökning av olika metoder för drift och underhåll av gröna områden behöver genomföras så de metoder som både medför lägre kostnader och gynnar ekosystemtjänster kan användas inom kommunen. Malmö stad behöver fortsätta att stötta Malmöbornas stora intresse för odling på flera sätt, till exempel genom olika typer av upplåtelseformer av mark för både privat och kommersiell odling inom staden. På så vis skapas förutsättningar för en grönare och mer hållbar stad där den biologiska mångfalden i stadsmiljön kan stärkas.

11 15