Avfallet ska återvinnas

Foto: Colourbox

Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder måste brytas. Ett effektivt sätt är att minimera uppkomsten av avfall. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt.

gron_uppat_75Målet ser ut att kunna uppnås då både den totala avfallsmängden och per person samt matsvinnet minskar och insamlingen av matavfall ökar. Också insamlingen av förpackningar har ökat något i Malmö medan tidningsinsamlingen minskat då mängden tidningar minskat i hela samhället. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom mängden restavfall och matavfall samt matsvinnet visar på positiva trender.

Den totala mängden insamlat restavfall minskade under år 2016, för femte året i rad och ligger nu på nästan samma nivå som år 2000 då den var som lägst under den redovisade tidsperioden. När det gäller mängden insamlat restavfall per person i Malmö har denna tydligt minskat sedan den var som högst, år 2007, och var dessutom år 2016 som lägst under den redovisade tidsperioden. Minskningen beror till stor del på den pågående utsorteringen och insamlingen av matavfall då dessa mängder i stort ökar i samma omfattning som restavfallsmängderna minskar. Dock är Malmös stora befolkningsökning, som legat kring 5000 personer årligen sedan år 2006, även en bidragande orsak till minskningen. Det är svårt att säga om det är positivt eller negativt om insamlingen av farligt avfall minskar eftersom en minskad användning av produkter med farliga ämnen är önskvärd, men av det farliga avfall som uppstår ska så stor andel som möjligt samlas in.

Andelen insamlat matavfall ökade återigen under år 2016 och uppgick till 42 procent av den totala mängden matavfall. Mängderna insamlat matavfall förväntas öka ytterligare kommande år då ännu inte alla verksamheter och flerfamiljshus i Malmö har matavfallssortering. Andelen mat som slängs i onödan (det vill säga det som kunde ätits upp om det hade tagits omhand på rätt sätt) har enligt fem års analyser minskat i Malmö från att vara 36 procent av rest- och matavfallet år 2012 till att vara 19 procent år 2016. Detta kan vara en positiv effekt av införandet av utsortering av matavfall som pågått i flera år inom kommunen.

Införandet av fastighetsnära insamling för alla villor i Malmö förbereds av VA Syd. År 2019 kommer villakunderna att erbjudas två fyrfackskärl vid sin tomt för full sortering av förpackningar och tidningar samt mat- och restavfall. Genom att på detta sätt öka servicen är förhoppningen att utsorteringen av förpackningar och tidningar kommer att öka. I kvarteret Spårvägen provas för närvarande en lösning för avfallshantering och sortering, med avfallskvarnar och underjordsbehållare för hela kvarteret, vilket gör att fastigheterna inte behöver miljörum.
Tillsammans med Sysav och dess ägarkommuner genomfördes under året en kampanj för att minska ”farligt avfall” vilken ska resultera i en film som kan användas i olika medier, t.ex. i sociala medier. Kampanjen ”Resterkocken” som startade under hösten år 2017 ska få skolelever medvetna om matsvinnet. Det är en tävling för alla skolbarn i årskurs 4-9 som görs tillsammans med alla Sysavkommuner och kostchefer i respektive kommun. Måltidspersonal inom Malmö stad utbildas i hur man kan arbeta för att minska matsvinnet och information och rådgivning för minskat matsvinn ges även till livsmedelsföretagen inom kommunen. På textilområdet pågår även arbete inom Malmö stad och Sysav med att utveckla insamling och omhändertagande av kläder som inte är lämpade för återanvändning men där textilfibern kan återvinnas.

Vilka insatser behövs?

Arbetet med genomförandet av Avfallsplan 2016-2020 är viktigt att prioritera så en mer hållbar avfallshantering kan utvecklas inom kommunen med lättillgängliga insamlingssystem som gör det lätt att göra rätt för Malmöborna. Arbetet med att minska uppkomsten av avfall behöver prioriteras ytterligare både inom den kommunala organisationen och i Malmö som helhet. De tre fokusområdena i Avfallsplan 2016-2020: Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder, Hållbar sortering med ökad återvinning och Hållbar hantering för en renare miljö, innehåller åtgärder vilka delvis handlar om långsiktigt kommunikationsarbete och informationskampanjer som syftar till att öka kunskapen om sambandet mellan konsumtion och avfall och att motivera till ändrade konsumtionsbeteenden. För att uppnå en ökad sortering och återvinning behövs kommunikation som ökar kunskapen avseende olika produkters hantering efter användningen vilket i sin tur kan höja Malmöbornas motivation till att sortera.

Utöver kommunikation och information måste praktiska förutsättningar skapas för att underlätta för invånarna. Det behöver upprättas system och platser för att byta, låna, hyra, gemensamt äga och reparera saker samt andra lösningar för att underlätta för förändrade konsumtionsbeteenden som gör återbruk och återanvändning möjligt i vardagen. Det måste också skapas fler och lättillgängliga insamlingsplatser som möjliggör ökad sortering och insamling för Malmöborna. Bland annat är det viktigt att system för insamling av textilt avfall byggs upp så att återvinning av textilfibrer kan komma igång i stor skala i Malmö.

11 12 14