Användningen av farliga ämnen ska minska

Foto: Tomaz Lundstedt

Genom information, samarbete och tillsyn ska farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet. Malmö stad ska välja bort varor med sådana ämnen redan vid upphandlingen. Hållbara materialval ska göras inom alla sektorer.

gul_uppat_75Det är oklart om målet kommer att kunna uppnås då det saknas nyckeltal som visar hur Malmö stad arbetar med dessa frågor dels genom information, strategiskt arbete och tillsyn, samt dels i samband med upphandlingen och vid inköpen. Den nyligen antagna kemikalieplanen för barn och unga är dock ett viktigt nytt verktyg i kommunens fortsatta arbete med att välja bort användningen av farliga ämnen i verksamheten. Målet ser delvis ut att kunna uppnås då de flesta nyckeltal visar på minskad förekomst av farliga ämnen i omgivningen. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom farliga ämnen i slammet från avloppsreningsverken och i hamnsedimenten samt utsläppen vid olyckor visar på positiva trender.

Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite lägre nivå de senaste fem åren jämfört med 2000-talets första elva år och under år 2016 halverades nästan den insamlade mängden jämfört med året innan. Om detta är positivt eller negativt är svårt att avgöra då det dels kan bero på minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt det farliga avfallet som uppkommer samlas in. Förekomsten av farliga ämnen i slammet från reningsverken har totalt sett minskat sedan början på 1990-talet även om variationen mellan åren ibland har varit stor.
Utsläpp av farliga ämnen vid olika typer av olyckor där räddningstjänsten ingripit ökade för tredje året i rad och uppgick år 2016 till drygt 60 stycken, efter att de föregående sex åren ha varierat mellan 33 och 50 stycken per år. Antalet var dock som högst mellan år 1996 och 2005 med en topp på 156 stycken år 1999. Antalet oljeutsläpp inom Malmös havsområde ökade under år 2016 och uppgick till fem stycken. Fyra år under den redovisade tioårsperioden har däremot inte något utsläpp registrerats. Vid undersökningen av marint mikroskräp år 2015 var koncentrationen generellt högre i Öresund än kring Skånes kust i övrigt. Förekomsten av tungmetaller i undersökta hamnsediment uppvisar en minskande trend förutom vid den senaste inventeringen år 2013 då värdena för bly, kvicksilver och kadmium alla ökade lite. Antalet kemiska produkter, vilka är cancerframkallande, genotoxiska eller reproduktionstoxiska, och som importeras eller produceras av företag i Malmö har varierat över åren. År 2015 uppgår antalet till drygt 1140 stycken, vilket är det högsta antalet för hela perioden.

I oktober 2017 antog kommunstyrelsen en kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 vilken tagits fram i ett brett samarbete mellan Malmö stads förvaltningar och bolag. Som ett led i arbetet med planen har Malmö stads samtliga förste förskollärare utbildats och vägletts i arbetet för en kemikaliesmart vardag för barn i förskolan. Kemikaliekriterier ska också tas fram som ska användas i byggprocessen vid både nybyggnation och renovering av lokaler för barn och unga, så barnens miljö blir mer hälsosam. Malmö stad har under året arbetat med upphandling av lekmaterial och skapandematerial där produkterna i grundsortimentet har valts utifrån pedagogiska och funktionella egenskaper samt kvalitets-, miljö- och kemikalieegenskaper. I oktober månad år 2017 anordnades en produktmässa för kommunens beställare i syfte att lansera det nya ramavtalet samt betona vikten av att handla inom kommunens ramavtal, vilken besöktes av ungefär 80 inköpare.

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige ska kommunen verka för att mikroplaster fasas ut och ersätts med miljövänliga produkter och lösningar i så hög utsträckning som möjligt. Under året har arbete pågått med en kunskapssammanställning avseende hur situationen är när det gäller mikroplaster i Malmö. Två filmer om mikroplaster och dess hälsoeffekter togs fram under år 2017 i syfte att öka kunskapen hos Malmö stads organisation men även hos Malmöborna. En båtborsttvätt togs i bruk under sommaren i Limhamns småbåtshamn. Därigenom kan båtägare, under vissa förutsättningar, rengöra sina båtskrov mekaniskt och behöver inte längre måla dem med biocidfärger som skadar havsmiljön.

Malmö har varit pilotstad i en fallstudie om kemikalier i staden som försökt kartlägga kemikaliernas ursprung, hur de rör sig i den urbana miljön samt var de tar vägen. Metoden ska utvecklas ytterligare av IVL Svenska miljöinstitutet så den kan utgöra ett stöd i kommunernas kemikaliearbete. Damm och materialprover från tio förskolor i Malmö har samlats in och analyserats med avseende på mjukgörare i golvmaterial. Resultatet visar att åldern på PVC-golvet kan avläsas i de mjukgörare som hittas i dammet och då flera PVC-mattor lagts ovanpå varandra så hittas mjukgörare från samtliga lager i dammet.

Under år 2017 inleddes ett samarbete med barnavårdscentraler i Malmö för att öka kunskapen om kemikaliefrågan hos blivande föräldrar. Informationsmaterial med kemikaliesmarta tips har spridits och i samband med föräldrautbildningen har nyblivna föräldrar utbildats i att tänka kemikaliesmart. Information om farligt avfall, hur det ska sorteras och var det ska lämnas in har kommunicerats på ett flertal sätt under år 2017 och ett arbete kring insamlingssystemen för farligt avfall har påbörjats genom en inventering av dagens insamlingssätt. Under året påbörjades också arbetet med en mer övergripande kemikalieplan, som ska gälla från år 2020, vars syfte är att minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen.

Vilka insatser behövs?

Arbetet inom kemikalieområdet måste fortsatt prioriteras inom den kommunala organisationen. För att minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen behöver en kemikalieplan för hela Malmö stads organisation arbetas fram som beskriver omfattningen och formerna för det kommunala kemikaliearbetet. Ökat samarbete inom den kommunala organisationen är en förutsättning för att kemikaliearbetet ska gå framåt. Framöver behöver speciellt arbetet med olika typer av mikroplaster samordnas inom kommunens verksamheter. Kemikaliekunskapen behöver bli bättre i Malmö stads organisation och även i samhället som helhet. Det behövs därför kunskapshöjande åtgärder både inom den kommunala verksamheten och för Malmöborna för att höja medvetenheten om farliga kemikalier och stärka människors handlingskraft i att kunna göra hållbara val i vardagen.

På upphandlingssidan behöver arbetet med att ställa miljökrav fortsätta så produkter med farliga egenskaper kan sorteras bort ur utbudet. Uppföljning av ställda krav i avtalen måste också fortsätta ske så levererade produkter motsvarar ställda krav. Vid ny- och ombyggnationer inom Malmö stad måste krav även fortsättningsvis ställas på att kemikaliesmarta byggvaror och produkter ska användas. Ytterligare informationsinsatser krävs avseende farligt avfall för att uppmärksamma Malmöborna på dels vad farligt avfall är dels hur rester ska tas omhand efter användning.

3 6 9 11 12 14