Anpassning till klimatförändringarna

anpassningklimatforandringarna

Malmö ska förbereda för till exempel ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. Förutseende ger stor miljönytta och lägre kostnader.

gul_oforandrad_75Målet ser delvis ut att kunna uppnås då Malmö stad förbereder för förändrat klimat bland annat genom planarbete på vattensidan. Andelen hårdgjord yta uppvisar dock en negativ trend medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen. Havsytans nivå uppvisar en stigande tendens samtidigt som klimatanpassningsarbetet endast blivit något bättre. Då nyckeltal också saknas avseende anpassning till andra klimatförändringar såsom vind och temperatur bedöms delmålets totala trend som varken positiv eller negativ.

Andelen hårdgjord yta har ökat något sedan år 2000 även om den senast redovisade uppgiften inte är helt jämförbar med de tidigare. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar totalt sett en väldigt varierande trend mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år. Vid Klagshamn ses en tendens till höjd nivå av havsytan sedan 1980-talet. I IVL:s och Svensk Försäkrings senaste undersökning av kommunernas klimatanpassningsarbete fick Malmö 22,5 poäng av 33 möjliga och förbättrade sin placering till plats 34 bland Sveriges kommuner.

Mycket arbete pågår inom kommunen som kan förändra hur vattenhanteringen sker. En skrift kallad ”Malmös vatten – Kunskaps- och planeringsunderlag” håller på att tas fram. Planeringsförutsättningar, mål och strategier för hav, ytvatten och grundvatten inom kommunens hela geografiska område, även havsområdet, beskrivs i detta övergripande dokument som utgör ett viktigt underlag till Översiktsplanen. Under våren 2017 antogs Malmös första Skyfallsplan vilken behandlar regn som inte kan tas omhand av dagvattensystemet och som orsakar skador på bebyggelse, olägenheter för invånarna samt trafikstörningar. Arbete har också påbörjats under året med en handlingsplan kopplad till skyfallsplanen och en samordningsgrupp med representanter från Malmö stad förvaltningar och VA SYD har bildats för att driva och samordna arbetet. En viktig uppgift är att formulera ett gemensamt ställningstagande inom Malmö stad om vilken risknivå som staden anser lämplig för klimatanpassningsarbetet. En utredning om tänkbara tekniska lösningar för skydd mot höga havsnivåer togs fram under våren 2017 vilken kommer att utgöra ett viktigt underlag i arbetet med att långsiktigt skydda staden mot översvämningar från havet. Söderkulla är en prioriterad stadsdel i Malmös skyfallsarbete och under året påbörjades arbetet med att skapa multifunktionella ytor i området som kan ta hand om vattnet från framtida extrema regn.

Vilka insatser behövs?

Det påbörjade arbetet med Skyfallsplanen måste fortsatt prioriteras så den framtagna strategidelen kan kompletteras med en handlingsplan för att rusta Malmö och den kommunala organisationen inför de stora och intensiva regn som är en effekt av de pågående klimatförändringarna. Kraftig nederbörd och översvämningar innebär stora påfrestningar på staden. Vid extrema nederbördssituationer samlas stora mängder vatten, mer eller mindre förorenat, på de hårdgjorda ytorna och transporteras alltför snabbt vidare till avloppsnätet och vattendragen. För att förebygga översvämningar krävs en god balans mellan behovet av förtätning och av klimatanpassning redan tidigt i stadsplaneringsprocessen, så en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten kan åstadkommas. Hänsyn till skyfall behöver tas i relevanta plan-, besluts- och förvaltningsprocesser och kompetensen inom organisationen måste höjas när det gäller skyfallshänsyn. Detta inbegriper även hänsyn till recipienten så att dagvattnet som släpps ut i vattendraget eller slutligen i Öresund inte försämrar den rådande vattenkvaliteten. En tydligare ansvars- och rollfördelning krävs inom den kommunala organisationen för både akuta insatser och det långsiktiga förebyggande arbetet.

Arbetet med att ersätta hårdgjorda ytor med grönska i olika former, till exempel gröna tak, regnbäddar och gröna väggar, behöver intensifieras inom kommunen och även inbegripa privat mark. Ett arbete med att involvera stadens privata markägare och upplysa om vikten av grönska och lokalt omhändertagande av dagvatten på tomter och innergårdar behövs också för att ytterligare kunna mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna. Andra effekter av klimatförändringarna, som höga havsvattenstånd, värmeböljor och stormar, vilka kan ha stor påverkan på samhället och Malmöborna behöver också hanteras inom den kommunala organisationen.

9 11 13