Tema: Barns och ungas psykiska hälsa

Temat för analysen i 2017 års hållbarhetsrapport är barn och ungas psykiska hälsa. Inledningsvis görs en kortare beskrivning av hälsa som begrepp. Därefter följer avsnitt som behandlar hälsa och hållbar utveckling, en nulägesbeskrivning, vad som påverkar den psykiska hälsan och orsaker till utvecklingen, röster från Malmö samt slutsatser.