Röster från Malmö – framgångsfaktorer och utmaningar

I tidigare avsnitt har ett nuläge kring psykisk hälsa presenterats (Så ser det ut), därefter ett avsnitt kring några möjliga orsaker till den ökade psykiska ohälsan som lyfts i olika rapporter och undersökningar (Varför ser det ut så här?). I detta avsnitt följer resonemang om framgångsfaktorer och utmaningar för arbetet kring psykisk hälsa bland barn och unga i Malmö. Resonemangen tar sin utgångspunkt i de intervjuer som genomförts med representanter från olika verksamheter i Malmö. Underlaget från intervjuerna har sedan kompletterats och analyserats med stöd av fakta från andra källor. Texten ger exempel på framgångsfaktorer och utmaningar och syftet är inte att ge en heltäckande bild.