Ökad medieanvändning

En ytterligare faktor som lyfts fram som en möjlig orsak till den ökade psykiska ohälsan är ökad medieanvändning. Användningen av surfplattor och smarta mobiler går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem internetanvändning anses numera normalt (Statens medieråd, 2015). Tonåringars medieanvändning har ökat kraftigt under 2000-talet och psykosomatiska besvär, så som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet, är vanligare bland dem som tillbringar mycket tid framför datorn eller tv: n. Det går dock inte att säga om den ökade medieanvändningen har bidragit till ökningen av psykosomatiska besvär bland tonåringar, eller om tonåringar med psykisk ohälsa ägnar mer tid åt datorn (Folkhälsomyndigheten, 2015 a). Mycket talar för att mobiltelefoner och internet underlättar fysisk kontakt med kamrater snarare än att ersätta den (Folkhälsomyndigheten, 2014 a).

Av Region Skånes folkhälsoenkät Barn och unga framgår att överdriven mobilanvändning oftare rapporteras av flickor än av pojkar, och det finns ett starkt samband mellan överdriven mobilanvändning och att ofta känna stress i vardagen. Att vara högkonsument av data-/konsollspel är mer än tre gånger så vanligt bland pojkar som bland flickor, och det finns ett starkt samband mellan detta och för lite sömn (Region Skåne, 2016).[1]

I en rapport om psykisk hälsa i Skåne framgår att utsatthet av mobbing eller trakasserier via mobiltelefon eller internet påverkar den psykiska hälsan negativt. Det var mer än dubbelt så vanligt med psykiska besvär i form av nedstämdhet eller förekomst av flera psykiska eller somatiska besvär bland ungdomar som mobbats eller trakasserats via mobiltelefon eller internet. Värst är det för de ungdomar som utsatts för detta vid ett flertal tillfällen (Fridh m fl, 2013). När det gäller kränkningar via mobil eller internet är det enligt folkhälsoenkät Barn och unga generellt fler flickor än pojkar i Malmö som utsätts. En tydlig ökning av nätkränkningar ses för pojkar i årskurs 6 mellan 2012 och 2016 samt för flickor i årskurs 9 för både Malmö och Skåne. För övriga grupper har det inte skett några större förändringar (Region Skåne, 2016).

I såväl nationella som regionala undersökningar framgår att elever med funktionsnedsättning oftare blir utsatta för mobbing än andra elever. Resultatet från Region Skånes folkhälsoenkät Barn och unga visar att det är cirka dubbelt så vanligt att pojkar och flickor i Skåne med någon form av funktionsnedsättning blivit mobbade jämfört med elever utan funktionsnedsättning i samtliga årskurser. Att utsättas för nät-trakasserier är också vanligare bland elever med funktionsnedsättning i alla årskurser, särskilt bland flickor på gymnasiet (Region Skåne, 2016).

[1] Frågorna har endast ställts i senaste folkhälsoenkäten och jämförelser med tidigare år kan därför inte göras.