Långsiktig trend

Indikatorerna i rapporten ger ingen entydig bild av Malmös hållbara utveckling på längre sikt. Den långsiktiga trenden för miljöindikatorerna i hållbarhetsrapporten är att de utvecklats positivt.

För flera av indikatorerna av mer social karaktär ses däremot en försämring eller ingen förbättring i ett långsiktigt perspektiv. Av de sex indikatorer som direkt berör barn och unga är utvecklingen oförändrad eller negativ för fyra av dem (barn i ekonomiskt utsatta hushåll, självskattad hälsa, strukturellt hemlösa barn och behörighet till gymnasiet). För vuxna ser utvecklingen bättre ut med en positiv utveckling på flera områden så som utbildningsnivån, tillit till andra och förvärvsfrekvens. Det är samtidigt påtagliga skillnader mellan olika grupper bland vuxna såväl som bland barn, som tar sin grund i skillnader i till exempel utbildningsnivå, deltagande på arbetsmarknaden och föräldrars utbildningsnivå. Hemlösheten har också ökat påtagligt i ett långsiktigt perspektiv även om ökningen för vuxna har avstannat under 2017.