Hållbarhetsrapporten

Syftet med Malmö stads hållbarhetsrapport är att ge staden ett underlag för planering och prioritering på längre sikt med fokus på hållbar utveckling i Malmö. Målgrupp för rapporten är framförallt politiker och tjänstepersoner som arbetar med budget, planering och utveckling. Genom en dialog kring innehållet i rapporten med Malmö stads nämnder, förvaltningar och bolag samt representanter från idéburen sektor, akademin och andra offentliga myndigheter kan arbetet ytterligare stärkas för att Malmö ska bli en ur alla aspekter hållbar stad.

Hållbarhetsrapporten utgör ett viktigt underlag i Malmö stads budget- och uppföljningsprocess och kommer successivt att utvecklas för att bidra till att uppnå intentionerna kring mer fördjupade analyser som underlag för planering och prioritering. Det kan innebära att hållbarhetsrapporten utgörs av flera tematiska analyser under en mandatperiod som belyser olika frågor som är av betydelse för en hållbar utveckling.

Malmö stad undertecknade 2015 A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda. Det innebär att staden senast år 2020 ska utveckla en integrerad holistisk utvecklingsstrategi, i form av en Lokal Agenda 2030, för att uppnå de globala målen år 2030. Det görs genom att integrera FN:s globala mål för hållbar utveckling i Malmö stads budget- och uppföljningsprocess. Hållbarhetsrapporten kommer därmed också att utvecklas mot bakgrund av Agenda 2030.