En elevhälsa med fokus på systematiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete

Representanter från grundskolas elevhälsa i Malmö upplever att elevhälsan har en viktig roll att spela för elevernas psykiska hälsa. Eleverna får genom elevhälsan möjlighet att träffa en vuxen att anförtro sig åt som inte sätter betyg och som har sekretess. Detta tillsammans med det förtroende och de relationer som byggs upp under hela skoltiden, ger goda förutsättningar för bra samtal mellan elever och elevhälsan. Representanter från elevhälsan upplever att de når hela barn- och ungdomsgruppen och att inflödet är stort av de som vill prata. Dels genom hälsobesöken men också genom spontana besök.

”Många kommer också hit för att tanka kraft inför skoldagen.”

I Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet framgår att skolelevers välbefinnande och psykiska ohälsa är ett område som kommissionen menar kräver ökad uppmärksamhet. Kommissionen och Skolverket anser att det behövs ökad kunskap och stöd till skolor för hur det hälsofrämjande arbetet ska utformas. En fungerande elevhälsa lyfts fram som en framgångsfaktor för lärande (Statens offentliga utredningar, 2017 a). Kommissionen för en jämlik hälsa lyfter att de ser ett behov av en sammanhängande barn-, elev- och ungdomshälsovård. I deras slutbetänkande framgår att: Många aktörer är inblandade i hälso- och sjukvården för barn vilket ökar risken för en fragmentisering av vårdkedjan och att det förebyggande arbetet förbises. /…/Det offentliga systemet bör i stället se till helheten med barnet i centrum (Statens offentliga utredningar, 2017 a).

Skolinspektionen konstaterar samtidigt i deras tillsyn att brister rörande elevhälsan är vanliga. Mer än var tredje grundskola och nära varannan gymnasieskola får påpekanden om olika brister som rör elevhälsan. Det handlar om brister i elevhälsans organisering, men ett vanligt påpekande är också brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Resurserna i elevhälsan varierar kraftigt mellan olika skolor, vilket innebär att det stöd elever kan få ser mycket olika ut (Skolinspektionen, 2017).

Malmö stads grundskoleförvaltning har i sin kvalitetsrapport för 2017 bland annat beskrivit att skolorna ännu inte har hunnit upprätta fullgoda strukturer för ett genomgående och systematiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete, elevhälsans arbete följs bara i begränsad omfattning upp på ett systematiskt sätt och det är ovanligt att arbetsprocesserna analyseras för att till exempel se om de stödinsatser som de medverkat kring varit effektiva. Det framgår också att det finns vakanta kuratorstjänster som täcks via olika poollösningar och att detta täcker behov av åtgärdande insatser på individnivå, medan det kan vara svårare att bygga upp former för ett mer långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Under 2017 har dock flera centrala elevhälsoinsatser vidtagits för att främja ökad likvärdighet och förvaltningens nyligen antagna riktlinjer för elevhälsans arbete i Malmö stads grundskolor ska implementeras, vilket förväntas vidareutveckla elevhälsan i en positiv riktning och bidra till att hälsofrämjande och förbyggande insatser står i fokus (Malmö stad, 2017 c).

Representanter från grundskolans elevhälsa i Malmö upplever att det skett en viss positiv utveckling för elevhälsan under de senaste åren. Elevhälsan har fått fler resurser och därmed mer tid, och det finns en upplevelse av att det är fler rektorer som har fått upp ögonen för elevhälsans betydelse. Det som ytterligare skulle kunna förbättras är att minska på administrationen för skolsköterskorna inom elevhälsan. Det skulle ge mer tid till mötet med barnen och göra så att personal inom elevhälsan kunde vara mer delaktiga i skolans arbete.

Lärare från grundskolan lyfter betydelsen av en fungerande elevhälsa och att det blir mycket påtagligt när det saknas resurser. ”Elevhälsan är en viktig funktion. Det märktes tydligt ett glapp när kuratorstjänsten var vakant. Och kuratorn som var här tidigare gick på knäna, och det skulle ha behövts en till.”