Bilaga 1 – Undersökningar

Nedan presenteras kortfattad bakgrundsinformation om några av de undersökningar som rapporten hänvisar till. Mer information om respektive undersökning finns under respektive länk.

Ung livsstil

 • Genomfördes 2015.
 • Enkätundersökning i Malmö (och några ytterligare städer).
 • Urvalet avser högstadieelever i Malmö.
 • Urvalet utgår från de tidigare stadsdelarna i Malmö.
 • Särskolor och resursskolor ingår inte i urvalet. Detta kommer att diskuteras inför kommande undersökningar. Likaså ett utökat åldersurval.
 • Urvalet är slumpmässigt och stratifierat
 • Både kommunala skolor och friskolor ingår i urvalet.
 • Urvalet utgörs av 2526 individer varav 2189 har svarat. Det ger en svarsfrekvens på 87 procent. Studien genomfördes även 1996 med en svarsfrekvens på 85 procent.
 • För en detaljerad rapport om metoden och tillvägagångssättet för studien i Malmö 2015 se: Bergmark, Projektberättelse Ung livsstil 2015–2016 kapitel 2.11. För en detaljerad genomgång om hur urvalet i alla Ung livsstils studier gått till Se: Blomdahl/Elofsson, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom?

https://malmo.se/Kommun–politik/Sa-arbetar-vi-med…/Barn-och-ungas-fritid/Ung-livsstil-Malmo.html

http://malmo.se/download/18.4cc94c3815be8cd0d0b3636a/1499955476494/ung_livsstil_rapport_webb.pdf

Folkhälsoenkät Skåne

Barn och föräldrar

 • Genomfördes 2013.
 • Enkätundersökning i Skåne.
 • Avser barn i åldern åtta månader respektive fyra år och deras föräldrar.
 • Populationen avser samtliga barn per kalendermånad i åldern åtta månader respektive fyra år, som var folkbokförda i Skåne län under motsvarande kalendermånad år 2013 enligt registret över totalbefolkningen.
 • Svarsfrekvensen för åttamånaders barnen var 50 procent och för fyraåringarna 43,6 procent för Skåne. För Malmö var svarsfrekvensen 46,2 för 8-månadersbarnen och 37,2 för 4-åringar.

https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/folkhalsa-och-social-hallbarhet/folkhalsorapporter/

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/barn-och-foraldrar-i-skane-2014.pdf

Barn och unga

 • Genomfördes 2012 och 2016.
 • Enkätundersökning i Skåne.
 • Avser skolelever i årskurs sex, nio och år två på gymnasiet.
 • Särskolor ingår också bland de deltagande skolorna.
 • Svarsfrekvensen var 78,2 procent. 2012. var svarsfrekvensen 79,3 procent. Svarsfrekvensen i Malmö för undersökningen 2016 var 72–83 procent för Malmö beroende på ålder. Motsvarande för undersökningen 2012 var 73–84 procent. Högre svarsfrekvens i lägre ålder.

https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/folkhalsa-och-social-hallbarhet/folkhalsorapporter/

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/folkhalsorapport_barn_och_unga_i_skane.pdf

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/folkhalsorapport-barn-och-unga-i-skane-2016.pdf

Vuxna

 • Genomfördes 2000, 2004, 2008, 2012
 • Enkätundersökning i Skåne.
 • Avser personer i åldern 18–64 år (enkät 1) samt 65–80 år (enkät 2) som var folkbokförda i Skåne län under undersökningsperioden.
 • Urvalet är slumpmässigt och stratifierat.
 • Svarsfrekvensen för 2012 var 51,7 procent för Skåne. Svarsfrekvensen för Malmö varierar mycket beroende på kön och av geografiskt område. En högre andel kvinnor än män har besvarat enkäten, fler svenskfödda än utlandsfödda har besvarat enkäten och i yngre åldrar är svarsandelen lägre.

https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/folkhalsa-och-social-hallbarhet/folkhalsorapporter/

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/fh_2000_rapport.pdf?id=5258

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/fh_2004_rapport.pdf?id=5259

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/folkhalsoenkat_skane_2008.pdf?id=2535

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/folkhalsorapport_skane_2013.pdf

Skolbarns hälsovanor

 • Sverige har deltagit i undersökningen, som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar, sedan 1985/86. Senaste resultaten är från 2013/14. Ett 40-tal länder deltar.
 • Enkätundersökning i Sverige (men också i andra länder).
 • Avser barn i åldrarna 11, 13 och 15 år (årskurserna 5, 7 och 9).
 • Urvalsramen till undersökningen hämtades från Skolenhetsregistret. Från urvalsramen drogs ett urval omfattande 150 skolenheter i årskurs 5, 150 skolenheter i årskurs 7 och 150 skolenheter i årskurs 9. På skolenheterna kan det finnas särskoleklasser/elever men eftersom de utvalda skolorna sedan själva valt vilken klass som ska delta i undersökningen så saknas kunskap om vilken klass de har valt.
 • Urvalet görs med en klusterdesign med syfte att få minst 4500 svarande elever (1500 i varje årskurs).
 • Svarsfrekvensen för undersökningen 2013/14 var 69 procent (mellan 65,3–75,1 procent beroende på ålder).

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolbarns-halsovanor-i-sverige-201314/#slut

Hälsa på lika villkor

 • Senaste resultat från 2016. Från och med 2016 kommer undersökningen att genomföras vartannat år, nästkommande undersökningar genomförs därmed 2018, 2020 etc.
 • Enkätundersökning i Sverige (men också i andra länder).
 • Genomförs i åldern 16–84 år.
 • Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer. Landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval för respektive län eller region. 2016 bestod det totala urvalet av cirka 33 000 personer, varav ungefär hälften svarade.
 • Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt. Frågeformuläret omfattar 62 frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.
 • Svarsfrekvensen 2016 var 47 procent för enkätundersökningen i sin helhet.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/enkater-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/fakta-nationella-folkhalsoenkaten-2016.pdf