Verksamheterna

verksamheterna

Här beskrivs viktiga händelser i nämndernas verksamhet som påverkat utvecklingen under året. Dessutom beskrivs nettokostnadsutvecklingen. Nettokostnaderna är de kostnader som finansieras med skatter och generella statsbidrag och som därför är viktiga för kommunen att följa.

Den 1 maj 2017 infördes ny organisation i Malmö stad, vilket innebar att sociala resursnämnden och stadsområdesnämnderna upphörde. Verksamheten i dessa nämnder fördes över till tre nya nämnder – hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden – samt till kulturnämnden och fritidsnämnden. Dessutom fördes arbetsmarknadsområdet över från arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden. Samtidigt bytte arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden namn till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Syftet med den nya organisationen är att skapa en stabil och tydlig organisation för välfärdsfrågorna där resurser och kompetens effektivt tas tillvara i syfte att Malmöborna ska få likvärdiga insatser av god kvalitet.