Utveckling under året i de större bolagen

Koncernen MKB Fastighets AB

Verksamhet

MKB Fastighets AB (MKB) är moderbolag i MKB-koncernen. MKB Fastighets AB är en allmännyttig kommunal bostadskoncern vars verksamhet är att huvudsakligen utveckla, äga och förvalta hyresfastigheter med bostäder och lokaler för alla som vill bo och verka i Malmö. Förutom MKB omfattar koncernen även dotterbolaget MKB Net AB, som bedriver verksamheter knutna till koncernens bredbandsnät. MKB är Malmös största bostadsbolag med en marknadsandel om cirka 33% av hyresmarknaden. Detta innebär att bolaget är Malmös största hyresvärd.

Totalt färdigställdes 520 lägenheter (544) och vid årsskiftet pågick produktion av ytterligare 1 066 lägenheter (1 184).

Under året har fastigheten Malmö centralfängelset 1 förvärvats.

I slutet av 2016 såldes 1 660 bostäder i Rosengården till Rosengårds fastighets AB. MKB Fastighets AB äger 25 % av bolaget. Försäljningen av fastigheterna är en del i att möjliggöra stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah i Rosengård. I oktober 2017 tillträdde Rosengårds Fastighets AB fastigheterna i Rosengården.

Under året avregistrerades MKB Fastighets AB som ett publikt bolag.

Under året nåddes kundindex (NKI) på 70. Det högsta sedan mätningen startades.

Mål och resultat

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 347 Mkr (931). Minskningen i resultat efter finansiella poster beror till största delen på att bolaget förra året avyttrade 1 660 bostäder vilket resulterade i en reavinst om 598 Mkr. Årets resultat efter skatt uppgick till 147 Mkr (738).

MKB har en stark finansiell ställning. Bolagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 4 702 Mkr (4 521) och soliditeten till 34 % (35). De räntebärande skulderna uppgick vid årets utgång till 7 210 Mkr (7 560). Samtliga lån är upptagna via Malmö Stads internbank. Samtliga lån är upptagna utan säkerhet. Belåningsgraden i förhållande till fastigheternas bokförda värden uppgick till 64 % (74) och belåningsgraden i förhållande till fastigheternas marknadsvärde till 22 % (25).

Marknadsvärdet på MKB:s fastighetsbestånd beräknades vid årsskiftet till 32 654 Mkr (30 347), vilket överstiger fastigheternas bokförda värden inklusive pågående ny- och ombyggnation med 21 436 Mkr (20 118). Årets värdering innebär en ökning av marknadsvärdet med 3 % jämfört med 2016, efter justering för nytillkomna fastigheter, avyttringar och investeringar i befintligt bestånd. Värderingen följer IPD Svenskt Fastighetsindex (SFI) riktlinjer. Den är gjord med hjälp av en avkastningsbaserad metod, där framtida driftnetton, större underhållsbehov och restvärdet vid kalkylperiodens slut bedöms för varje enskild fastighet. Marknadsvärderingen föranledde återtagande av tidigare nedskrivningar (reverseringar) med totalt 30 205 Mkr. Värderingen har inte lett till någon nedskrivning av fastigheter.

Framtida utveckling

Den allmänna efterfrågan på befintliga hyresbostäder i regionen är mycket stor. Resultat efter finansnetto för 2018 bedöms till cirka 190 Mkr. En avsättning har i resultatet gjorts för bostadssociala satsningar på 100 Mkr. Dessa medel planeras att användas som en extra satsning på trygghetsskapande åtgärder i Malmös bostadsområden.

Förhandlingen med Hyresgästföreningen om 2018 års bostadshyror resulterade i en höjning med 1,02 % från den 1 januari 2018. Underhåll och investeringar i befintligt bestånd beräknas uppgå till cirka 380 kr/kvm. Förändringar i dessa parametrar inverkar på bolagets resultat. Underhållsnivån kan dock löpande anpassas efter rådande situation, exempelvis när det gäller nyproduktionsbehov och kapacitet i marknaden.

Marknadsräntorna bedöms så småningom återgå till ett normalläge runt 3,5–4 %. För att behålla bolagets finansiella position kommer det att behövas en kombination av åtgärder, bland annat en successiv höjning av hyresnivån och kontinuerlig produktivitetsutveckling.

Investeringsvolymen 2018 beräknas till cirka 2 500 Mkr inklusive förvärv av mark. Ytterligare fastighetsförvärv kan tillkomma. Av investeringarna avser cirka 255 Mkr förbättrings- och underhållsinvesteringar i befintligt bestånd. Det finns en osäkerhet i investeringarna, främst gällande affärsvolymer samt förbättrings- och underhållsinvesteringar. Vid årsskiftet 2017/2018 var 1 066 bostäder i produktion och bolaget har påbörjat projektering av ytterligare cirka 1 400 bostäder.

Malmö Kommuns Parkering AB

Verksamhet

Malmö Kommuns Parkerings AB (Parkering Malmö) erbjuder parkering i Malmö, dels i egna anläggningar (P-hus) dels på öppen mark. Bolaget bildades 1976 och har som uppdrag att erbjuda kunden parkering i trygga, välskötta och välkomnande anläggningar oavsett om de är egenägda eller arrenderas av annan. I enlighet med Malmö stads utveckling tillgodoser Parkering Malmö stadens parkeringsbehov och tar aktivt ansvar för hållbar utveckling och miljöhänsyn.

Under året har Parkering Malmö arbetat mycket med hållbarhetsfrågor. Ett avtal har slutits med E.On som innebär att vid utgången av 2018 skall antalet laddpunkter för elbilar ha fördubblats i de egna anläggningarna.

Efter en gemensam upphandling med gatukontoret vid tekniska nämnden trädde de förändrade tjänsterna kring mobil betalning i kraft vid halvårsskiftet. De mobila betalningarna växer i snabb takt och utgör nu cirka 25% av betalningarna på områden där tjänsten erbjuds. Myntbetalning i anläggningar med bomsystem plockades bort under året och tjänsten Swapaccess har fått allt fler användare. Mynthantering förekommer numera endast på ett fåtal områden.

Mål och resultat

För 2017 redovisas ett överskott om 38,3 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Överskottet är ett resultat av en stor beläggningsförbättring i egna anläggningar samt minskade kostnader i verksamheten

Nettoomsättningen har minskat något jämfört med 2016. I föregående års siffror ingick det kommunala parkeringsövervakningsuppdraget i omsättningen. Uppdraget övergick till ett eget kommunalt bolag under 2016. Frånräknat denna effekt har nettoomsättning ökat med 4,7 % jämfört med 2016. Största delen av ökningen är en kombination av fortsatt bättre beläggning i nya egna parkeringsanläggningar och ökat antal arrendeavtal. Malmö Live, Emporia samt P-hus Hyllie har fortsatt bidragit positivt i den ökade nettoomsättningen.

Framtida utveckling

En kraftig ökning av antal parkeringsköpslösningar som innebär att byggherrar väljer sin parkeringslösning i bolagets anläggningar istället för att bygga egen parkering borgar för en fortsatt positiv utveckling.

Parkering Malmö gynnas av det för närvarande låga ränteläget på kreditmarknaden. Under 2018 ska krediter motsvarande 122,5 Mkr ränteomsättas. Under 2017 var motsvarande volym 126,7 Mkr. Parkering Malmö bedömer att dessa ränteomsättningar kommer att bidra positivt.

Kraftiga investeringar innebär stigande belåning i samma takt. Perioder med lägre investeringstakt och stigande beläggningsgrad i nya och äldre parkeringsanläggningar, som varit fallet under perioden 2013–2017, stärks kassaflödet väsentligt. Detta i kombination med kostnadsbesparingar och inbetalda parkeringslösen har möjliggjort stora extraamorteringar samt mycket god kontroll över bolagets ränte- och likviditetsrisk. Denna kontroll över de just nämnda riskerna lämnar en ekonomisk trygghet när nu bolaget står inför en ny stor investeringsfas.

Malmö Live Konserthus AB

Verksamhet

Malmö Live är sedan invigningen 2015 en mötesplats där kulturen står i fokus för både Malmöbor och tillresta besökare. Med ett nittiotal musiker från olika delar av världen, tillsammans med en utvecklad konsert- och kulturverksamhet är Malmö Live Konserthus en plats att mötas gränsöverskridande genom musiken.

Bolaget profilerar konserthuset och Malmö som musikstad genom att utveckla och komplettera musiklivet både i staden och i regionen. I verksamheten ingår Malmö SymfoniOrkester och programområdena ”arrangemang och konsert”, ”mötesplatsen” samt ”kulturpolitiskt program”.

2016 var första året som verksamheten helt bedrivs i lokalerna Malmö Live och under 2017 har verksamheten utvecklats ytterligare. Möjligheterna med de nya lokalerna ur ett programsättningsperspektiv och andra perspektiv är många fler än tidigare i verksamhetens historia.

Uthyrningar är en viktig del av verksamheten både utifrån ett ekonomiskt perspektiv, men också ur ett tillgänglighetsperspektiv. Genom kombination av uthyrningar till externa arrangörer och andra aktörer och egna arrangemang erbjuds en mix av upplevelser till Malmöbor och besökare.

De musikpedagogiska rummen, Okii Nami, öppnades vid säsongstart i september. Okii Nami innebär ett ökat näringslivssamarbete kring ökad verksamhet för målgruppen barn och unga.

Mål och resultat

Det villkorade aktieägartillskottet som medgavs från ägaren i mars 2016 används till investeringar för att öka intäkterna, eller minska kostnader. Strategierna för att öka intäkterna är att betrakta som långsiktiga med förväntat resultat om en fördubbling av antal abonnenter säsong 19/20 (jämförelsesäsong 16/17).

För MSO-konserter är framgångsfaktorn antal sålda abonnemang. Antal sålda lösbiljetter är få och av mindre totalt värde just för MSO-konserter. Strategi med dubblering av antal konserter för att öka antal abonnenter är kostsam men på sikt menar bolaget att det ska ge resultat. Aktieägartillskottet används även för varumärkesmarknadsföring för att öka medvetenheten hos Malmöbor och besökare från regionen, landet och omvärlden om den verksamhet som bedrivs på Malmö Live. Aktieägartillskottet om 10 Mkr beräknas vara använt 2019.

Framtida utveckling

Genom satsning på kommunikation och marknadsföring förväntas publiken öka till varje konsert. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för verksamheten. Genom samarbete med näringslivet och sparbanksstiftelser för verksamheten riktad till ungdomar (040Live) och barn (Okii Nami, Symfonikursen Live, Musikkollo Live mm) förväntas barn och ungdomar vara stor del av den ökade publiken.

Vagnparken i Skåne AB

Verksamhet

Bolaget bedriver yrkesmässig uthyrning och vagnparksadministration såsom att köpa, sälja, leasa/hyra, administrera och förvalta fordon och maskiner.

Bolagets verksamhet är uppdelad i långtidsuthyrning respektive korttidsuthyrning. Långtidsuthyrningen står för merparten av verksamhetens totala omsättning. Fordonen är indelade i fem produktgrupper: tunga lastbilar, personbilar, minibussar, lätta lastbilar/skåpbilar samt en grupp med övriga enheter såsom maskiner och släpvagnar.

ViSAB har inte haft någon anställd personal. VD, sekreterare, administration, ekonomifunktion och inköpare hyrs in från Serviceförvaltningen. Under 2017 har ViSAB:s styrelse gett VD i uppdrag att utreda möjligheten för bolaget att ha egen personal och beslut kommer att fattas av bolagets styrelse i mars 2018.

Den 3 maj antog kommunstyrelsen Malmö stads nya miljöbilsstrategi. Den nya miljöbilsstrategin gäller för samtliga förvaltningar samt bolag i Malmö stad. Enligt strategin ska samtliga fordon montera intelligent hastighetsstöd (ISA-system). Samtidigt ställer strategin högre krav på Malmö stads fordonsflotta ur ett miljöperspektiv. Den nya miljöbilsstrategin kommer underlätta bolagets arbete med att uppnå såväl trygg som miljövänlig körning i staden.

Malmö Stadshus AB har lagt förslag till kommunstyrelsen som avser ViSAB:s nya ägardirektiv och bolagsordning och beslut angående bolagets utökade uppdrag, som kommer att omfatta allt leasing inom Malmö stad, kommer att fattas av Kommunfullmäktige under 2018.

Mål och resultat

Bolaget skall över en treårsperiod i genomsnitt generera en årlig vinstmarginal om minst 2 %,

långsiktigt klara av finansiering av investeringar inom kreditramen om 200 Mkr samt upphandla tilläggstjänster som leder till lägre kostnader för bolagets kunder. Under 2018 förväntas bolagets intäkter från långtidsuthyrning minska med anledning av sänkningen av Malmö stads internränta från 4 % till 3 %. Internräntan används vid prissättningen till bolagets kunder. Bolagets finansieringskostnad understiger internräntan varför det fortfarande återstår en intjäningsmarginal.

Malmö Stadsteater AB

Verksamheten

Syftet med bolagets verksamhet är att tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet.

Teatern har en fast skådespelarensemble och spelar på framförallt tre scener: Hipp, Intiman och Unga Teaterns scen Studion. Huvudscenen Hipp är inrymd i den anrika cirkusbyggnaden Hippodromen mitt i centrala Malmö. Teaterns något mindre scen Intiman ligger i anslutning till Operan på Östra Rönneholmsvägen. Högst upp i Hipphuset finns Unga Teatern och scenen Studion.

Året i korthet

Bolaget fortsätter med internationella samarbeten. Dessutom arbetar en del av verksamheten, framförallt Unga teatern, teknik ska kunna användas i föreställningarna som ett konstnärligt hjälpmedel i större utsträckning än tidigare. Inriktning är också att verksamheten ska vara populär men inte populistisk.

Publiken upplever det fortfarande svårt att hitta till Malmö Stadsteater och Hipp. Ingången till teatern ligger gömd i en passage och förväxlingen med Malmö Opera görs dagligen. Bolaget har beställt en förstudie i hur framförallt Hipp kan utvecklas som mötesplats.

Mål och resultat

Malmö Stadsteater har trots utmaningarna i profileringen en fortsatt hög tillströmning av besökare i sin verksamhet. Biljettförsäljningen är högre än kalkylerat och kostnaderna är något lägre än förväntat vilket innebär ett positivt resultat som efter avsättning till överavskrivningsmedel hamnar på 0 kr.

Framtida utveckling

Utvecklingen i bolaget är beroende av att hitta rätt repertoar för malmöpubliken och att prioritera verksamhetens resurs rätt i den konkurrens som finns i Malmö idag.

Parkeringsövervakning i Malmö AB

Verksamhet

Parkeringsövervakning i Malmö AB bildades 2016 och är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget bedriver offentligrättslig parkeringsövervakning och annan därmed sammanhängande verksamhet. Uppdraget innebär att övervaka allmän platsmark såsom gator och torg, fordonsflytt samt drift och underhåll av Malmö stads parkeringsutrustning. Uppdragets syfte är att upprätthålla en framkomlig och tillgänglig stad för dess medborgare och besökare.

Verksamheten bedrivs inte i direkt vinstsyfte men ska drivas enligt affärsmässiga principer.

Parkeringsövervakning i Malmös miljöpolicy innehåller riktlinjer för hur bolaget kontinuerligt ska integrera miljöaspekterna i verksamheten. Genom att ta miljöansvar för egna fordon, transporter och körsätt ska bolagets verksamhet minska avgasutsläpp och bidra till en så liten miljöpåverkan som möjligt. Det uppnås genom att bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete, välja miljöklassade varor och verksamhetsanpassa tjänster samt att följa gällande miljölagstiftning och anvisningar.

Bolaget startade sin verksamhet 1 september 2016 varpå 2017 blir det första hela verksamhetsåret för bolaget. Mycket arbete har lagts på att få en fungerande organisation på plats. Bolagets tre verksamhetsgrenar, som utförs enligt avtal med tekniska nämnden i Malmö stad, är kommunal parkeringsövervakning, fordonsflytt och biljettservice.

Mål och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 37,8 Mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 1 Tkr (359). Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är 201 Tkr (0).

Framtida utveckling

2017 var bolagets första hela verksamhetsår. Under större delen av 2016 var bolaget kraftigt underbemannat vad avsåg parkeringsvakter. Under 2017 genomfördes 17 nyanställningar och under 2018 planeras för ytterligare rekryteringar. Bolagets personalintensiva organisation innebär att stort fokus måste läggas på god arbetsmiljö. Under 2018 planeras fortsatta insatser inom just arbetsmiljö.

Boplats Syd AB

Verksamheten

Boplats Syd AB förmedlar hyresrätter från hyresvärdar till bostadssökande i hela Skåne. Hyresvärdar är både de privata och de allmännyttiga bostadsbolagen. Förmedling av lägenheter sker i ett öppet och transparent system efter kötid till den kund som har längst kötid och uppfyller hyresvärdens krav.

Under 2017 genomförde Boplats Syd för första gången en undersökning för att ta reda på hur nöjda kunderna är med förmedlingstjänsten och den service bolaget erbjuder. Resultatet presenteras som ett NKI (Nöjd Kund Index), och visade att hyresvärdarna är mycket nöjda (NKI 76) och de bostadssökande nöjda (NKI 54).

Mål och resultat

Boplats Syd har under året förmedlat drygt 5 900 lägenheter och samarbetat med 35 hyresvärdar i åtta kommuner. Av dessa är tre kommunala bolag. MKB Fastighets AB i Malmö, Trelleborgshem i Trelleborg och under 2017 har också Vellingebostäder valt att ansluta sig till Boplats Syd. För att på allvar nå ut utanför Malmö så skulle fler kommunala bolag behöva ansluta sig. Genom att förmedlingsverksamheten numera organiseras i ett kommunalt bolag öppnar det nya vägar för detta samarbete.

Antalet personer som står i bostadskö hos Boplats Syd ökade med 10 316 till 80 864 personer under 2017. Det är en ökning med närmare 15 % jämfört med föregående år men andelen aktiva sökande (söker 10 lägenheter eller fler per år) ligger kvar på strax över 20 %.

Framtida utveckling

Hela Boplats Syds verksamhet bygger på ett fundament av tillit och transparens – att alla kunder, fastighetsägare såväl som sökande, kan vara säkra på att förmedlingen går rätt till. Sommaren 2017 avslöjades att systemet utnyttjats och kötider manipulerats. Det krävdes ett stort arbete för att reda ut vad som hade hänt och vem som fått lägenhet på ett felaktigt sätt. Bolaget kan inte agera mot de som fått lägenheter på felaktigt sätt förrän polisens arbete är klart. Fokus för Boplats Syd har varit att kompensera de 28 sökande som gått miste om lägenheter för att någon annan gick före i kön. Nästan alla de som drabbats har fått andra lägenheter och bolaget har också sett över alla rutiner och system. Hur allvarlig skada det inträffade gjort är för tidigt att dra slutsatser om. Hittills har Boplats Syd dock inte sett några tecken på att fastighetsägare eller sökande lämnar bolaget

Minc AB

Verksamheten

Minc har utvecklats till att bli ett Startup-hus och genomför aktiviteter av särskild betydelse för denna utveckling.  Acceleratorn Fast Track Malmö genomfördes under våren för andra gången och blev under året utsedd till Sverige bästa Accelerator.

Minc Game startade på våren och de har utvecklats väl under året och fortsätter under 2018.

Under hösten genomfördes Nordic Female Investor Meeting för tredje gången med syfte att nå ut till fler kvinnliga investerare. Eventet hade stor genomslagskraft och föreslås att genomföras även under 2018.

Mål och resultat

Minc hade under året flertalet framstående besök där kungens besök tillsammans med Ingenjörsvetenskapsakademin fick störst uppmärksamhet. Minc har skapat stort genomslag i media under året och har nått läsare såväl Sverige som internationellt.

Inkubatorn och Startups Labs har haft fortsatt bra inflöde av entreprenörer.

Framtida utveckling

Minc fortsätter att arbeta för att Malmö ska bli Europas bästa plats för tidiga startups att etablera och driva bolag. 2018 innebär fokus på att nå fler kvinnliga entreprenörer och har som mål att hälften av inkubatorns bolag ska ha minst en kvinnlig grundare.

En särskild satsning sker också för att nå ut till fler entreprenörer i ett vidare perspektiv. Detta görs genom en ny tjänst som kommer att samverka med olika aktörer i Malmö. Ett utökat samarbete med Malmö Universitet kommer också att utvecklas under året.

I samband med att bolaget når ut till fler potentiella entreprenörer gör det också plats till fler tidiga entreprenörer genom en ombyggnad i receptionen där en Status Lounge kommer att invigas mars. I denna lounge kommer det att ges möjlighet att sitta och jobba och få kontakt med Minc, utan specifika krav på exempelvis bolagsbildning.

Copenhagen Malmö Port

Verksamhet

CMP:s affärsidé är att sälja hamn-, terminal- och transportlösningar. Förenklat går konceptet ut på att matcha arealer och aktiviteter där mark och lokaler ger en hyresintäkt, kajen en hamnintäkt och all annan hantering en hanteringsintäkt. CMP AB hyr Malmö stads hamnanläggningar och Udviklingsselskabet By & Havn I/S hamnanläggningar i Köpenhamn. Avtal härom gäller t.o.m år 2035.

Malmö stad är sedan ingången av 2011 direktägare i CMP AB med en ägarandel av 27,5 %.

Geografiskt bedrivs verksamheten i Köpenhamns och Malmös hamnområden. Under 2018 kommer verksamheten även att omfattas av hamnområden i Visby på Gotland, där en kryssningsterminal just nu uppförs.

CMP:s omsättning 2017 uppgick till 839,5 Mkr (812,1), vilket var en ökning med 27,4 Mkr jämfört med året innan. Exklusive valutakurseffekter om 11,5 Mkr var omsättningsökningen 15,8 Mkr, vilket innebär en omsättningsökning med 1,9 %, rensat för valutakurseffekter.

Den stigande försäljningen – utöver valutakurseffekter – förklaras främst av ökade volymer inom affärsområdet Cruise & Ferry där omsättningen ökat med 38,5 Mkr eller 23,7 %, detta rensat för valutakurseffekter. Inom affärsområdet är det segmentet Cruise som står för huvuddelen av ökningen vilket förklaras av fler anlöp och större fartyg med fler passagerare. Affärsområdena Port & Terminal Operations samt Liquid and Dry Bulk & Property hade mycket små förändringar av omsättningar jämfört med 2016.

Det affärsområde, förutom Cruise & Ferry, som uppvisade lite större förändringar var North Harbour som ökade sin omsättning med 11,0 Mkr eller 14,8 %. Förklaringen är framförallt att Containerverksamheten i Norra hamnen i Malmö ökade som en följd av den arbetskonflikt som rådde under sommaren i Göteborgs hamn. Därtill beror ökningen på det arbete som läggs ned för att ta till vara olika affärsmöjligheter.

Mål och resultat

Rörelseresultatet 2017 uppgick till 77,9 Mkr (43,2). Det gav en rörelsemarginal på 9,3 % (5,3) och ett förbättrat rörelseresultat med 34,7 Mkr jämfört med 2016. Utfallet påverkas av valutakurseffekten om 1,4 Mkr. Rörelseresultatförbättringen förklaras dels av den ökade försäljningen, effektiviseringar men till stor del också av att de extra kostnader om cirka 17 Mkr som uppstod under jämförelseåret 2016 genom det försök som CMP gjorde för att finna en extern operatör för delar av verksamheten i North Harbour. Ytterligare en förklaring är att räntedelen av bashyrorna om ca 9 Mkr omklassificerades från kostnad för sålda varor till räntekostnader.

Skillnaden i finansnettot beror på den ökade räntekostnaden som hänförs till redovisning av bashyran i koncernredovisningen under 2017 som beskrivs ovan. För övrigt ökade räntekostnaden något främst p g a kraninvesteringar

CMP har under de senaste åren delat ut 25 % av det fria egna kapitalet till aktieägarna. Styrelsen och verkställande direktören föreslår denna gång att ingen utdelning görs. Den föreslagna nivån motiveras av att CMP bör ta höjd för de stora investeringar bolaget står inför och att soliditeten inte når upp till utdelningspolicyns gräns om 40 %.

Framtida utveckling

Bolaget har en positiv framtidssyn, trots en hård konkurrens. Den positiva framtidssynen baseras på CMP:s geografiska läge, företagets ändamålsenliga anläggningar samt de upparbetade kommersiella nätverken. Via dessa framgångsfaktorer har CMP nått en stark ställning i ett antal affärssegment och marknader. Det skapar förutsättningar för en gynnsam utveckling även kommande år.

Sydskånska avfallsaktiebolag, SYSAV

Verksamhet

Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner. Sysav har två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. I koncernen ingår även sex intressebolag. Sysav svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.

Moderbolaget Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, hanterar hushållsavfall från de 14 ägarkommunerna. Dotterbolaget Sysav Industri AB hanterar brännbart hushållsavfall från kommuner och områden utanför Sysav-regionen samt från företag och verksamheter. Insamling och transport av avfallet till anläggningar sköts av delägarkommunerna och entreprenörer. Dotterbolaget Sysav Utveckling AB finansierar och driver projekt som syftar till att öka återvinningen och minska deponeringen.

Övertagande av tjänstekoncessionerna för insamling av hushållsavfall i Lomma, Kävlinge och Svedala skedde under första halvåret 2017. Målet var att övertagandet inte skulle leda till några negativa upplevelser för hushållen. I samband med övertagandet gjordes stora kommunikationsinsatser i form av kampanjer och digitala tjänster, inte minst i Svedala kommun som samtidigt gick över till fyrfackskärl.

Under 2017 har arbetet med företags- och säkerhetskultur fortsatt. Alla medarbetare har under året genomgått en endagsutbildning i miljö- och arbetsmiljö där frågor om bl a hållbart arbetsliv och hälsofrämjande åtgärder behandlats.

Mål och resultat

Koncernens omsättning uppgår till 915,1 Mkr (876,7), rörelseresultatet uppgår till 90,2 Mkr (150,9), och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 71,0 Mkr (134,5). Moderbolagets omsättning uppgick för året till 512,1 Mkr (425,6), rörelseresultatet uppgår till -28,1 Mkr (-34,6) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till -46,8 Mkr (-55,2).  Koncernens balansomslutning uppgick till 2 260 Mkr (2 233). Balansräkningen omfattar den leasade tillgången i linje 4 i avfallskraftvärmeverket. Kostnaderna för leasingen redovisas under företagets övriga externa kostnader.

Intäkterna för mottagna mängder hushållsavfall har ökat marginellt i jämförelse mot föregående år. Motsvarande intäkter för industriavfall har ökat med drygt 3 % främst beroende på något högre priser och större mängder inkommande inhemskt brännbart avfall och förorenade massor. Den regionala marknaden för industrikunder har det senaste året genererat stora avfallsmängder, troligen kopplat till den högkonjunktur som för tillfället råder. Andelen importerat brännbart avfall har minskat ytterligare något.

Koncernens förbränningslinjer har under året haft en genomsnittlig tillgänglighet om 95% och med historiskt höga produktions-och energileveranser. Intäkterna för materialförsäljning av metaller och skrot har medfört en ökning med drygt 25% jämfört med föregående år.

Reducerat från jämförelsestörande poster såsom nettoupplösning/avsättning till fond för lakvattenhantering och kostnader för tjänstekoncessionerna ligger drift- och underhållskostnader gentemot föregående år på samma nivå. Årets fondavsättning för hantering av framtida lakvatten för deponierna har gjorts med 14,0 Mkr. Ianspråktagande av fonden uppgår till 7,6 Mkr och den ackumulerade avsättningen uppgår per balansdagen till 276,4 Mkr (270,0).

Personalkostnaderna har minskat gentemot föregående år bl a beroende på upplösning av pensionsskulden om 3,5 Mkr. Planenlig avskrivningar har ökat gentemot föregående år.

Framtida utveckling

Sysavs roll i att utveckla en hållbar region har en framskjuten plats i alla diskussioner om framtiden och verksamheten utvecklas med starkt fokus på samhälls- och affärsnytta.

Sydvatten AB

Verksamheten

Sydvatten AB har till uppgift att bereda och distribuera dricksvatten med hög och jämn kvalitet till dess ägarkommuner. För detta ändamål utnyttjar bolaget råvattentäkterna Bolmen, Vombsjön och Ringsjön. Sydvattens vattendomar i sjöarna utgör för bolaget betydande värden.

Bolaget äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distribution av dricksvatten. Malmö stad äger 34,05% av aktierna i Sydvatten AB

I sin dom i målet gentemot Statkraft som kom under hösten fastställer Mark- och miljööverdomstolen att Sydvatten ska ersätta Statkraft med 278,4 Mkr. Det ska jämföras med den tidigare domen 2016 i Mark- och miljödomstolen där Statkraft tilldömdes en ersättning på 450 Mkr. Båda parter har överklagat domen till Högsta domstolen.

Under året har en ny strategisk flerårsplan för bolaget tagits fram. Den huvudsakliga och långsiktiga inriktningen är ökad leveranssäkerhet genom utvecklad redundans såväl i råvattenresurserna som i produktion och distribution. En grundförutsättning för detta är att möjliggöra användning av Bolmenvatten vid Vombanläggningen. Det ger redundans i råvattenförsörjningen vid båda produktionsanläggningarna samt förutsättningar att öka produktionskapaciteten i Vomb och därmed möjligheter till redundant produktion.

Under året har även en ny krisplan färdigställts efter en genomgång av bolagets krisberedskap och rutiner vid oönskade händelser. Den nya krisplanen förtydligar roller och indikatorer samt innehåller instruktioner för hantering av krissituationer.

Bygget av råvattenledningen mellan Äktaboden och Ringsjöholm pågår och den tredje etappen är nu påbörjad. Budgeten uppgår till 450 Mkr. Omfattande arkeologiska arbeten utförs vilket medför att projektets färdigställande försenas och beräknas bli klart under första halvan av 2019.

Diskussioner med Båstad om kommunens dricksvattenförsörjning har förts sedan 2010. Under 2017 har ett avtal om delägarinträde arbetats fram varvid Båstad antog detta avtal under december. Processen med Båstads delägarinträde går nu vidare med ställningstagande av alla delägarkommuner och teckning av nyemitterade aktier vid bolagets årsstämma 2018.

Mål och resultat

Vattendistributionen till kommunerna uppgick till 75,7 miljoner kubikmeter (77,4). Invånare och verksamheter i Sydvattens delägarkommuner har under året erhållit en säker dricksvattenleverans av god kvalitet.

Investeringsvolymen för året uppgick till 293 (148) mnkr. Anläggningarnas ålder och behovet av utveckling kräver insatser i form av såväl ny- som reinvesteringar för att säkerställa kvalitet i den framtida försörjningen. Detta innebär att styrelsen har tagit fram en investeringsplan om cirka 3 000 Mkr för de kommande 10 åren.

Inom ramen för Sydvattens arbete med likvärdig försörjningsstruktur för ägarkommunerna anläggs en ny vattenledning för att säkerställa vattenförsörjningen till Eslövs kommun. Ledningen är 5,6 km lång och byggs mellan Kävlinge och Örtofta. Ledningsrätten överklagades vilket ledde till huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen i mars. Detta medför att byggstarten fick flyttas fram. Total budget är 25 Mkr och ledningen beräknas vara klar under 2018.

Översyn av finansieringsbehovet innevarande och kommande år har genomförts och totalt har Sydvatten upphandlat nytt lån motsvarande 250 Mkr. Dessa har använts dels för investering i råvattenledning mellan Äktaboden och Ringsjöholm (totalt 450 Mkr) och för markköp i Vomb (80 Mkr). Vidare har ett lån refinansierats på 121 Mkr.

Framtida utveckling

Det huvudfokus på råvattenfrågor med vattenskydd, långsiktig vattenförvaltning med mera som var huvudinriktningen i 2011 års strategiska plan kommer även framöver att utgöra centrala och prioriterade frågor. Kommunikationsaktiviteterna kommer att vidareutvecklas. Nya former för att öka förståelsen för vattnets värde samt smartare och mer hållbar vattenanvändning ska utvecklas.

VA Syd

Verksamhet

VA Syd är ett kommunalförbund, bestående av VA-verksamheterna i Malmö, Lund, Burlöv och Eslöv. Förutom VA-frågorna ansvarar förbundet även för avfallshanteringen i Malmö och Burlöv.

Arbetet med det Regionala Avloppsreningsprogrammet (RAR) gick in i en fördjupad fas. Programmet omfattar nedläggningen av Källby avloppsreningsverk i Lund, nya avloppsledningar från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö och en utbyggnad och modernisering av Sjölunda. Även hanteringen av tryckavloppssystemet i delar av Malmö ingår i arbetet. Ett mycket stort antal aktörer är involverade och berörda av arbetet.

I februari skrevs ett lokalt hållbarhetskontrakt för Sofielund under, tillsammans med flera parter. Det innebär att insatser som görs i Sofielundsområdet ska ha direkt påverkan på något av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Parterna ska samverka i arbetet att skapa ett mer hållbart Sofielund med bland annat insatser kring frågor om avfallshantering, skyfallsproblem och grön-blå lösningar för dagvattenhantering.

I mars gick VA SYD ut med en stor kokningsrekommendation som omfattade hela Lunds tätort samt ett antal mindre byar utanför Lund och angränsande byar i Eslövs kommun. Orsaken var att VA SYD upptäckt koliforma bakterier vid en egenkontroll inne i en fastighet. Åtgärder vidtogs och en omfattande sökning av orsaken till bakterierna startade. Efter några dagar kunde VA SYD avgränsa området till ett mindre område i västra och centrala högzonen av Lunds stad. Först den 10 april kunde den månadslånga kokningsrekommendationen hävas för berörda delar av Lunds stad. Drygt två veckor senare släppte även Region Skåne den kokningsrekommendation som kvarstått för sjukhusområdet. Incidentrapporten, gjord av en extern utredare, visade att problemet uppstått på grund av ett misstag av extern entreprenör vid ett planerat ledningsarbete i december 2016. Vid undersökningar hittades vetemjöl i den aktuella ledningen som fungerat som grogrund för koliforma bakterier. VA SYD fortsätter sitt arbete med att säkerställa att bolaget ställer ännu tydligare krav på hur ledningsarbeten ska genomföras i ledningsnäten framöver.

I april startade två stora insamlingsentreprenader. Avfallsinsamling i kärl från flerbostadshus och verksamheter i halva Malmö sköts nu av RenoNorden och avfallsinsamling från villakärl i halva Malmö togs över av Ohlssons. Ohlssons tog även över entreprenaden för avfallsinsamling i container och underjordsbehållare för hela området.

Framtida utveckling

VA SYD står inför spännande utmaningar som kräver fortsatt behov av att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. För att kunna attrahera och rekrytera arbetar VA SYD aktivt med att synas på sociala medier, medverka vid olika branschdagar och arbetsmarknadsdagar. Bolaget utvecklar kontinuerligt sitt arbetsgivarerbjudande för att vara en attraktiv arbetsgivare för anställda medarbetare.

Räddningstjänsten Syd

Verksamheten

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund vari räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö organiseras och bedrivs. Verksamhetsområdet är att med förebyggande arbete förhindra och begränsa olyckor i samhället, samt att på ett effektivt sätt förbereda och genomföra räddningsinsatser.

Under 2017 har Räddningstjänsten Syd under ledning av ny förbundsdirektör påbörjat arbetet med en organisationsförändring för att skapa effektivare styrning och förbättrad arbetsmiljö i organisationen. Organisationsförändringen har också haft som mål att främja utvecklad samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer, samt att stärka anpassningen av bolagets arbete till den lokala riskbilden och lokala behov i närsamhället.

Då räddningstjänsten är en samhällsviktig verksamhet har arbete också inletts med kontinuitetshantering. Det innebär att analysera behov av reservdrift och reservrutiner för att kunna upprätthålla räddningstjänstens verksamhet även vid allvarliga samhällsstörningar.

En särskild satsning har gjorts på beredskapen att hantera händelser med avsiktligt våld och stort skadeutfall, såsom t ex terrorhändelse. I det förebyggande arbetet har mycket kraft lagts på myndighetsgemensam tillsyn, vilket gett goda resultat under framför allt hösten.

Mål och resultat

Ekonomiskt summerar år 2017 till ett överskott på 465 tkr. I detta resultat ligger exempelvis ökade intäkter i form av bidrag till riktade insatser inom Trygg Malmö, något minskade personalkostnader på grund av vakanser samt ökade kostnader för komplettering av materiel, reparationer i hyrda lokaler samt övningsplatsen Barbara.

Framtida utveckling

Räddningstjänsten Syd står inför ekonomiska utmaningar 2018 och 2019 då behovet av fordonsanskaffningar, ökade lokal- och pensionskostnader tar en stor del av förbundets budgetutrymme samtidigt som medlemskommunerna signalerat att utrymmet för höjda medlemsavgifter är begränsat. För 2018 innebär detta att förbundet på medlemmarnas uppmaning beslutat om en underbalanserad budget där underskottet får täckas med eget kapital.

Detta är givetvis inte gångbart i längden utan inför 2019 måste en översyn göras av samtliga intäkter och kostnader för att uppnå balans. Samtidigt behöver räddningstjänsten återuppbygga kompetens och förmåga för sina uppgifter vid höjd beredskap, och förbereda för uppgifter i totalförsvarsplaneringen.