Sjukfrånvaro

sjukfranvaro

Sjukfrånvaron 2017 motsvarade 6,55 %, vilket var en minskning med 0,40 procentenheter i förhållande till 2016. Sjukfrånvaron för kvinnor var 7,24 % och för män 4,36 %. Vid en jämförelse under den senaste tioårsperioden framgår att sjukfrånvaron har ökat sedan 2011 men nu minskar. Detta följer trenden i offentliga organisationer. De yrkeskategorier som har högre sjukfrånvaro än genomsnittet för Malmö stad är elevassistent, vårdbiträde, kock/kokerska, fritidspedagog, pedagog, förskollärare, barnskötare, undersköterska samt stödassistent LSS. Utvecklingen av sjukfrånvarovolymen för samtliga månadsanställda under perioden 2012–2017 framgår av diagrammet.

De totala sjuklönekostnaderna för 2017 uppgick till 270 Mkr (249 Mkr 2016). Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) motsvarade 218 Mkr, det vill säga drygt 80 % av de totala sjuklönekostnaderna.

Tabellen visar sjukfrånvaron enligt den lagstadgade sjukfrånvaroredovisningen, som är beräknad utifrån särskilt anvisat beräkningsunderlag (inklusive tidsbegränsat anställda som är timavlönade, rehabiliterings-ersättning och förebyggande sjukpenning, exklusive tjänstledighet). Den totala sjukfrånvaron enligt denna redovisning minskade 2017 med 0,26 procentenheter i förhållande till föregående år.

Sjukfrånvaro i procent

Förändring i procentenheter